Notícies

11 octubre 2017

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Eleccions Consell Escolar

(Resolució de 13 de setembre de 2017 DOGV 25.09.2017))

El dia 23 de Novembre de 2017 se celebraran eleccions per a la renovació dels Consell Escolars.

 

El calendari d’aplicació és:

  • Constitució de la Junta Electoral : 16 d’Octubre.
  • Publicació a la sala de professors del cens electoral el dia 20 d’Octubre
  • Publicació llista provisional de candidats: 7 de novembre
  • Reclamacions llista provisional. 9 de Novembre
  • Termini per a resoldre reclamacions: 13 de Novembre
  • Eleccions 23 de Novembre
  • Proclamacions de candidats: 29 de Novembre.

– En els centres públics la junta electoral estarà composta per

– La direcció del centre, que ostentarà la Presidència,

– Una persona representant del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria,

– Un persona representant de les famílies,

– Un / a representant del personal d’administració i serveis

– Un / a representant de l’alumnat en els centres en què el sector alumnat estigui representat amb veu i vot.

Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre sortints del consell escolar, i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrits en el cens. Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents. Quan per causa justificada, alguna de les elegides per sorteig no pugui formar part de la junta electoral, pot formar part la persona voluntària del sector corresponent, sempre que reuneixi els requisits necessaris. Si hi ha més d’una persona voluntària, es dirimirà per sorteig.

El dia 16 d’Octubre a les 10.00 h tindrà lloc el sorteig entre els professors Amparo Sanchis, Jose Antonio Garcia Collado i Vicente Sancho que deixen el consell en aquesta convocatòria. El representant del alumnes serà triat per sorteig entre els delegats de curs i les famílies proposaran un representant.

A les 12h es farà la constitució de la Junta Electoral.

Eleccions de candidats del professorat:  4 professors

Eleccions de candidats de famílies : 1 representant.

Eleccions de candidats alumnes:. 2 representants

Eleccions de candidats PAS: 0

Per a presentar-se com a candidat :  fotocopia de DNI i escrit a la direcció del centre.

Manises, 3 d’Octubre de 2017

Top