Procés d’admissió

Per a accedir al BI a l’IES Pere Boïl cal seguir un procés i uns terminis similars als d’accés a qualsevol altra modalitat de Batxillerat: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa.

  1. Preinscripció

Del 3 al 14 de juny de 2021, al mateix temps que sol·licites plaça en el centre on desitjaries estudiar el Batxillerat ordinari (LOMQUE), hauràs d’omplir també el següent formulari.

Us arribarà per correu electrònic una confirmació de la preinscripció. Fins que no rebeu aquest correu, aquesta no quedarà confirmada. 

Si teniu qualsevol dubte o problema, haureu de contactar amb la Secretaria del nostre centre. 

IMPORTANT: Aquesta preinscripció és independent de la preinscripció ordinària que heu de fer en el vostre institut d’origen per a no perdre la plaça a la que hauríeu d’accedir en cas de no ser acceptats al programa. En cas de ser acceptats, simplement us matriculareu en el nostre centre els dies estipulats i us donareu de baixa en el centre de procedència.

  1. Presentació de documentació

Teniu fins al 7 de juliol de 2021 per a omplir el següent formulari, on et demanarem el certificat de nota mitjana de l’ESO expedit pel centre de procedència i el certificat de notes de 4t d’ESO per a possibles desempats. Tenint en compte les característiques del model educatiu del Batxillerat Internacional, per a desenvolupar aquest programa amb èxit es requereixen suficients coneixements i habilitats en les diferents assignatures que s’estudien, a més d’una forta motivació. És per això que el requisit acadèmic d’accés és una nota mitjana de l’ESO igual o superior a 7,5. 

Si has estudiat l’ESO en un sistema estranger has de demanar l’homologació o convalidació d’estudis en la Delegació o Subdelegació del Govern, on a més d’un volant que acredite la teua sol·licitud has de demanar un certificat de nota mitjana que calcularan basant-se en les taules d’equivalència (en els casos en què hi haja). Aquest certificat només serveix per al procés d’admissió en ensenyament postobligatoris, doncs l’homologació o convalidació arribarà en un termini no inferior a dos mesos des de la teua sol·licitud.

  1. Baremació
  • Per a accedir al Batxillerat Internacional, es requerix una nota mitjana igual o superior a 7,5 punts en l’Educació Secundària Obligatòria. No obstant això, no quedaran excloses del procés totes aquelles sol·licituds amb una nota inferior a 7,5 punts, de manera que si completat algun itinerari, amb un màxim de 12/15 alumnes/as, encara existiren places vacants en un altre itinerari, dita llistat servirà per a completar el grup d’alumnes fins al màxim de llocs oferits (s’establix un màxim de 12 alumnes en els itineraris científics i 15 en els d’humanitats).
  • En cas d’empat, este es dirimiran calculant la mitjana aritmètica entre les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellano: Llengua i Literatura de 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
  • Si encara es mantinguera l’empat, les vacants s’adjudicaran per sorteig, aplicant la lletra O de desempat que s’ha assignat per a eixe curs escolar, en el procés ordinari d’admissió d’alumnat.
  • El 14 de juliol de 2021 es donarà a conéixer el llistat provisional d’admesos. Podeu informar-vos en la web o personalment acudint al nostre institut.
  • Del 14 al 16 de juliol de 2021 es podran presentar al·legacions davant la Direcció del Centre.
  • La Direcció del centre a la vista de les reclamacions presentades i previ informe del consell escolar, aprovarà i publicarà les llistes definitives en la pàgina web del centre el dia 23 de juliol de 2021.
  1. Matrícula

S’establiran 2 dies de matrícula (encara per concretar). Si no es realitza la matriculació durant els dies assenyalats es perdrà el dret a la plaça i s’oferiran les vacants que queden als següents en llista d’espera.
Llista d’espera: si durant el mes de setembre es produeix alguna vacant, s’avisarà el primer aspirant en la llista d’espera.

INSTALACIONS D’IES PERE BOÏL 

El que fem en l’IES PERE BOÏL

Top