Procés d’admissió

Per a accedir al BI a l’IES Pere Boïl cal seguir un procés i uns terminis similars als d’accés a qualsevol altra modalitat de Batxillerat: http://www.ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa.

  1. Preinscripció

Del 15 de maig al 17 de juny de 2024, al mateix temps que sol·licites plaça en el centre on desitjaries estudiar el Batxillerat ordinari (LOMLOE), hauràs d’omplir també el següent formulari.

Us arribarà per correu electrònic una confirmació de la preinscripció. Fins que no rebeu aquest correu, aquesta no quedarà confirmada. És necessari omplir aquest formulari per a continuar en el procés d’admissió al Batxillerat Internacional.

Si teniu qualsevol dubte o problema, haureu de contactar amb la Secretaria del nostre centre.

IMPORTANT: Aquesta preinscripció és independent de la preinscripció ordinària que heu de fer en el vostre institut d’origen per a no perdre la plaça a la que hauríeu d’accedir en cas de no ser acceptats al programa. En cas de ser acceptats, simplement us matriculareu en el nostre centre els dies estipulats i us donareu de baixa en el centre de procedència.

  1. Presentació de documentació

Teniu fins al 4 de juliol de 2024 per a omplir el següent formulari, on et demanarem el certificat de nota mitjana de l’ESO expedit pel centre de procedència i el certificat de notes de 4t d’ESO per a possibles desempats. Tenint en compte les característiques del model educatiu del Batxillerat Internacional, per a desenvolupar aquest programa amb èxit es requereixen suficients coneixements i habilitats en les diferents assignatures que s’estudien, a més d’una forta motivació. És per això que el requisit acadèmic d’accés és una nota mitjana de l’ESO igual o superior a 7,5.

Si has estudiat l’ESO en un sistema estranger has de demanar l’homologació o convalidació d’estudis en la Delegació o Subdelegació del Govern, on a més d’un volant que acrediti la teua sol·licitud has de demanar un certificat de nota mitjana que calcularan basant-se en les taules d’equivalència (en els casos en què hi haja). En cap cas se certificarà la qualificació final obtinguda pel sol·licitant amb anterioritat a haver-se formulat una proposta favorable a l’homologació o convalidació. En el cas en què el procediment d’homologació no haja conclòs, es pot aportar el volant d’inscripció condicional segellat pel registre en què ha presentat la sol·licitud d’homologació. En aquest cas, la nota mitjana provisional serà un 5. L’alumne podrà presentar la credencial d’homologació en el moment en què se li expedisca, després d’haver finalitzat el procediment d’homologació, sempre que siga anterior a la publicació del llistat definitiu d’alumnat admés i no admés.

Baremació

  • Per a accedir al Batxillerat Internacional, es requereix una nota mitjana igual o superior a 7,5 punts en l’Educació Secundària Obligatòria. No obstant això, no quedaran excloses del procés totes aquelles sol·licituds amb una nota inferior a 7,5 punts, de manera que si completat algun itinerari, encara existiren places vacants en un altre itinerari, aquest llistat servirà per a completar el grup d’alumnes fins al màxim de llocs oferts. En cas d’empat, es dirimiran calculant la mitjana aritmètica entre les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura i la de Castellà: Llengua i Literatura, de 4t d’Educació Secundària Obligatòria.
  • Si encara es mantingués l’empat, les vacants s’adjudicaran per sorteig, aplicant la lletra de desempat que s’ha assignat per al curs escolar en el procés ordinari d’admissió d’alumnat.
  • El 16 de juliol de 2024 es donarà a conèixer el llistat provisional d’admesos. Podeu informar-vos en la web o personalment acudint al nostre institut.
  • Del 17 al 18 de juliol de 2024 es podran presentar al·legacions davant la Direcció del Centre.
  • La Direcció del centre a la vista de les reclamacions presentades i previ informe del consell escolar, aprovarà i publicarà les llistes definitives en la pàgina web del centre el dia 25 de juliol de 2024.
  1. Matrícula

La matrícula dels estudis de Batxillerat Internacional s’ha de fer presencial al centre del 25 al 31 de juliol de 2024. Si no es realitza la matriculació durant els dies assenyalats es perdrà el dret a la plaça i s’oferiran les vacants que queden als següents en llista d’espera.

Llista d’espera: si durant el mes de setembre es produeix alguna vacant, s’avisarà el primer aspirant en la llista d’espera.

INSTALACIONS D’IES PERE BOÏL 

El que fem en l’IES PERE BOÏL

Top