FCT

Formació en Centres de Treball.

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul formatiu de caràcter obligatori que es cursa en tots els cicles formatius, tant de grau mitjà com de grau superior, i que es desenvolupa en empreses i centres de treball amb què el centre educatiu té subscrit el corresponent conveni de col·laboració.
La durada de la FCT és de 380 hores en cicles mitjans, 400 en cicles superiors i en FP Bàsica 240 hores distribuïdes en els dos cursos.
Normalment es realitzen en dos períodes:

  • Primer període de març a juny
  • Segon període: de setembre a desembre, per a alumnes que hagin aprovat en convocatòria extraordinària.

Passos a seguir per la empressa

Quan una empresa està interessada en acollir alumnes per al desenvolupament de la FCT ha de seguir el següent procediment.

  1. Contacte amb el Centre educatiu per posar a disposició del mateix les característiques de les places educatives disponibles utilitzant els següents mitjans:
    • Telèfon de l’Institut  961.206.225.
    • Correu electrònic departament de FCT 46017535@edu.gva.es
  2. El departament de FCT posarà en contacte a l’empresa amb el tutor del grup corresponent que serà l’encarregat d’assignar els alumnes a les empreses i d’emplenar la documentació necessària.
  3. Es signa el conveni de col·laboració i la documentació posterior.

Conveni de col.laboració

1. L’empresa es compromet al compliment de la programació d’activitats formatives que prèviament hagin estat acordades amb el centre educatiu, a realitzar-ne el seguiment i la valoració del progrés de l’alumnat.
2. Pot ser rescindit a petició de qualsevol de les parts.
3. La relació de l’alumnat amb el centre de treball no tindrà naturalesa jurídica laboral L’alumnat no percebrà cap retribució per la seva activitat formativa
4. L’alumnat desenvoluparà les activitats formatives programades, en els locals del centre o centres de treball
5. Els alumnes estan coberts de riscos d’accidents mitjançant l’assegurança escolar i de responsabilitat civil enfront de danys a tercers mitjançant una pòlissa d’assegurança addicional

Top