AAEE

Les activitats extraescolars i complementàries de l’IES Pere Boïl de Manises tenen com a objectiu afavorir la formació integral dels alumnes , proposant un ventall d’activitats individuals i col·lectives, físiques, intel·lectuals i creatives, impregnades en valors, que suposen un repte estimulant, una ampliació de l’horitzó cultural, i un aprenentatge per a un adequat aprofitament del temps d’oci i lectiu. Les activitats es proposen com un complement a la formació i educació dels alumnes i tenen com a objectiu descobrir i potenciar capacitats, talents, habilitats i destreses dels alumnes.
Des del Departament d’Activitats Extraescolars apostem per la realització d’activitats complementàries desenrotllades en el centre i fora de les instal·lacions del mateix. A través d’elles pretenem que els alumnes adquirisquen altres coneixements i viure altres experiències, que els seran indispensables per a completar la seua formació acadèmica i personal i per a desenrotllar plenament les seues capacitats.
Les activitats extraescolars es conceben com a complement a les pròpies classes. Els diferents departaments del centre presenten a principi de curs la seua programació d’activitats, que són incloses en la PGA. Sempre amb fins culturals i didàctics que reforcen i complementen els temes tractats en l’aula que potencien una convivència distinta. D’altra banda, estimulen la curiositat dels alumnes pel món que els rodeja, ajudant a la seua orientació vocacional o professional. Entren en contacte amb la realitat per a aprendre d’ella d’una manera activa, participativa i significativa. Totes estes activitats han estat pensades i organitzades a fi de facilitar l’adquisició d’estratègies d’aprenentatge permanent, prenent com a referència nostre entorn més pròxim i la nostra dimensió Europea.
Cal valorar positivament les activitats realitzades fins a la data tant de les activitats conjuntes de tot el centre com les realitzades pels distints departaments. Ens marquem els objectius de que siguen variades i repartides entre els distints grups de manera equitativa, i de que aporten valors afegits a les disciplines que cada un impartix. A més pretenem que tinguen una dimensió Europea perquè permeten als alumnes el coneixement de la globalització i de la Unió Europea que farà que milloren les seues habilitats lingüístiques, i el nivell de competències. Es fomenta també la consciència intercultural i la cooperació transnacional, ja que hem aconseguit crear llaços de comunicació fluids.
Els aspectes destacables són la gran quantitat d’activitats que es realitzen en el centre, des de participació en concursos municipals, provincials, nacionals i internacionals amb resultats excepcionals on guanyem alguns d’ells. Destacable és també la participació en EUROEUROSCOLA, que promou el coneixement d’Europa a tota la comunitat, realitzant-se xarrades impartides per professionals en distints àmbits, exposicions temàtiques i esmorzars solidaris que posen en valor la individualitat de la persona pel bé dels col·lectius.
La implicació d’alguns professors és fonamental per a la realització de la revista de l’IES Pere Boïl i la participació en el concurs escolar del periòdic El País dels Estudiants. Altres activitats destacables són la realització d’activitats per al dia d’Europa, el programa Erasmus i les activitats de l’assignatura CAS (Creació-Acció-Servici) del Batxillerat Internacional. Algunes d’elles són les següents: Preparació de l’escenografia de la graduació, assistents voluntaris al sopar de graduació, realització d’obres teatrals-musicals, monòlegs, tallers artístics, i voluntariat amb alumnes del centre amb necessitats educatives.

Top