CIC

PRESENTACIÓ COMISSIÓ D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA DE l’IES PERE BOÏL PER AL CURS 2021-2022

La comissió d’igualtat i convivència de l’IES Pere Boïl està formada per 15 professors/res que tindran com a objectiu primordial la promoció de la igualtat, la coeducació, la diversitat sexual, de gènere i família, la convivència, la prevenció dels conflictes i la gestió o resolució pacífica d’aquests, prestant atenció especial a la violència de gènere, la igualtat en la diversitat i la no discriminació, atenent i respectant les circumstàncies, condicions i característiques personals de l’alumnat.

El professorat que forma part d’aquesta comissió són:

Coordinadora d’igualtat i convivència: Eva Tomás Miralles.
Professor que coordinarà la mediació i convivència: Ruben Peña.
Directora: Pilar Carrasco.
Cap d’Estudis: Pilar Ferrer.
Coordinador de Secundària: Javier Pons Departament d’Orientació; Marian García i Josefina Muñoz.
Professorat dedicat a convivència i mediació: Carmen Berna, Esther Fredes, Celia Fabra, Elisa Álvarez, Teresa Báguena, Amparo Sanchís i Montse Morales.

Vos envie el quadrant amb el professorat que en les guàrdies de pati se encarregaren de realitzar tasques de convivència i mediació. La nostra comesa és estar en els esplais interrelacionant amb l’alumnat, intentant reflexionar amb ells i mediant si fera falta.

GUÀRDIA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
G. 1PATI CONV Celia Fabra Eva Tomás Carmen Berna Elisa Álvarez Teresa Báguena
G. 1PATI BIBLIO Eva Tomás Elisa Álvarez Rubén Penya Rubén Penya Teresa Esther Frías

A més, als grups del primer cicle de secundària se’ls ha assignat un professor d’aquesta comissió per a col·laborar amb el tutor en els problemes sorgits amb la convivència:

GRUP PROFE 1 PROFE 2
1ESO A Teresa Báguena  
1ESO B Esther Frías  
1ESO C Carmen Berna  
1ESO D   Elisa Álvarez
1ESO E   Amparo Sanchis
2ESO A – PAC Javier Pons  
2ESO B   Celia Fabra
2ESO C Rubén Penya  
2ESO D Montse Morales Eva Tomás
2ESO E Rubén Penya  

COORDINACIÓ D'IGUALTAT

Els principals objectius del pla d’igualtat de L’IES PERE BOÏL són:

 • Introduir la perspectiva de gènere en l’IES, incorporant la coeducació i principi d’igualtat entre homes i dones.
 • Generar un clima escolar favorable afavorint la convivència i prevenint la violència.

Objectius del pla d’igualtat

Creiem que només des de l’assumpció d’aquesta perspectiva transversal de la coeducació s’afavoriran decisivament les relacions d’igualtat.

Seguim tres principis fonamentals d’Identitat, Diversitat, Igualtat sense estereotips sexistes.

Garantir la igualtat, entesa com la possibilitat d’accedir amb les mateixes oportunitats a uns estudis o a un treball.

El propòsit no és formar persones idèntiques si no persones que despleguen al màxim les seues capacitats, respectant la diversitat.

Objectius a l’àmbit del centre

 • Donar suport la coeducació en el PEC.
 • Conciliar la qualitat de l’educació amb l’equitat.
 • Impulsar les polítiques d’igualtat d’oportunitats als òrgans de decisió.
 • Fer campanyes de conscienciació i sensibilització contra la violència de gènere.
 • Impulsar la formació de professorat en coeducació.
 • Treballar en equip mixt.
 • Erradicar les barreres de gènere en aquelles etapes educatives on es detecten desequilibris, modificant la tendència diferenciada en l’elecció d’estudis.
 • Donar informació de les eixides professionals sense estereotips de gènere.
 • Propiciar la implicació de tota la comunitat educativa.
 • Fer extensible la complicitat de l’equip directiu a la resta de professorat.
 • Enfortir la cohesió social.
 • Motivar el professorat perquè introduisca en la programació d’aula la coeducació.
 • Explicar a l’Associació de Famílies (Ampa) el caràcter preventiu i inclusiu del Pla.
 • Fomentar la col·laboració de les famílies per l’execució del Pla.

Telèfons d’interés

900 100 033
Telèfon del menor

902 222 245
Informació sobre abusos sexuals a menors (INFOABU)

900 100 011
Telèfon del major

900 580 888
Telèfon dona 24 hores

902 011 029
Atenció jurídica a la dona

901 111 666
Telèfon solidari

900 123 103
Menjar a casa

900 100 880
Telèfon de la Dependència

900 854 800
Telèfon d’atenció 24h a la dona embarassada

Top