Departaments

DEPARTAMENTS DIDÀCTICS

1. Són els òrgans bàsics encarregats d’organitzar i desenrotllar les ensenyances pròpies de les àrees o matèries corresponents.
2. Els Departaments Didàctics estaran compostos per tots els professores/es que impartisquen l’ensenyança pròpia de les àrees o matèries assignades al Departament.
3. El treball dels Departaments requerix la participació de tots els professors/es que ho integren a buscar i promoure els mitjans necessaris per a aconseguir la qualitat en l’ensenyança de les àrees o matèries corresponents al mateix.

Són competències dels Departaments Didàctics:

a) Coordinar l’elaboració de la Programació Didàctica corresponent a les àrees o matèries integrades en el Departament i orientar la programació de la Unitats Didàctiques.
b) Fer la seqüenciació de continguts de les àrees corresponents.
c) Promoure la investigació educativa, l’actualització de la metodologia didàctica i la formació permanent dels seus membres.
d) Organitzar i realitzar activitats i experiències educatives i pedagògiques amb els alumnes, com a complement a l’ensenyança de l’aula.
e) Elaborar abans de final de curs un informe en què s’arreplegue l’avaluació del procés d’ensenyança-aprenentatge de l’àrea, perquè servisca d’orientació als Coordinadors de Cicle.
f) Fer propostes sobre material i altres aspectes del Departament.
g) Establir criteris comuns d’avaluació.
h) Establir directrius generals per a elaborar les planificacions i les programacions de les unitats didàctiques.
i) Elaborar els criteris per a l’avaluació i promoció dels alumnes.

Top