Proves lliures per a l’obtenció de títols FP

En l’IES PERE BOÏL, es poden realitzar les proves lliures per a l’obtenció dels títols de la família Comerç i Màrqueting de:

– Grau Mitjà Activitats Comercials

– Grau Superior Comerç Internacional

Normativa 

Tercer. Inscripció i matrícula

1. La inscripció per a realitzar la prova per a l’obtenció d’un determinat títol es realitzarà del 30 de gener al 10 de febrer de 2023, tots dos inclosos, en algun dels centres públics de la Comunitat Valenciana indicats en els annexos I i II com a centres examinadors d’aquest cicle formatiu.

2. Les persones aspirants podran inscriure’s en els mòduls professionals que desitgen dels títols indicats en els annexos I i II.

3. La inscripció del mòdul de Formació en Centres de Treball (en avant, FCT) i, si és el cas, del mòdul de Projecte podrà realitzar-se només a l’efecte de sol·licitar l’exempció total del mòdul d’FCT. En aquest cas la matrícula del mòdul d’FCT quedarà condicionada a la resolució favorable d’aquesta.

En cas de ser favorable l’alumne o l’alumna podrà, si és el cas, presentar el mòdul professional de Projecte i examinar-se d’aquest mòdul en el mateix centre en què haja realitzat les proves en les condicions que determine el centre educatiu atesa la normativa aplicable, el qual facilitarà la realització i avaluació d’aquest mòdul professional en els terminis mínims per raons d’organització del centre.

En cas de ser denegada l’exempció, l’alumnat haurà de procedir a la matriculació del mòdul d’FCT en un centre de la seua elecció.

4. Per a sol·licitar la inscripció les persones aspirants hauran de presentar la documentació següent:

Sol·licitud d’inscripció que es presentarà en un sol centre, utilitzant per a això el model recollit en l’annex III d’aquesta resolució. http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18254_BI.pdf

Número d’identificació de l’alumne o alumna en cas de posseir-lo.

DNI, o targeta d’identitat d’estranger, visat d’estudis o passaport (Sentència 236/2007, de 7 de novembre, i Sentència 155/2015, de 9 de juliol, totes dues del Tribunal Constitucional) amb fotocòpia del document original per a ser compulsada.

Certificat acadèmic oficial que acredite que reuneix el requisit a què es refereix l’apartat 2.2 de la present resolució. (original)

Declaració responsable de no estar matriculat durant el curs 2022-2023 en els ensenyaments conduents a un títol i, simultàniament, en lesproves convocades per aquesta o qualsevol altra administració educativa que tenen com a objecte l’obtenció del mateix títol. Un model d’aquesta declaració figura en l’annex X d’aquesta resolució. http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18902_BI.pdf

El justificant del pagament de les taxes corresponents.

5. Les persones candidates que posseïsquen alguna diversitat funcional que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris, manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la documentació expedida per l’organisme competent que certifique aquesta diversitat funcional. La comissió avaluadora estudiarà les mesures oportunes d’adaptació que permeten facilitar el desenvolupament de les proves. Aquesta adaptació en cap cas suposarà la supressió d’objectius o resultats d’aprenentatge que afecten la competència general del títol.

6. Els candidats o candidates admesos quedaran matriculats en els mòduls professionals indicats en la sol·licitud.

Tota la documentació es presentarà degudament emplenada en la secretaria del centre

GM Activitats Comercials

Llistat definitiu d’admesos

Calendari d’exàmens

Orientacions

Qualificacions definitives GM

 

GS Comerç Internacional

Llistat definitiu d’admesos

Calendari d’exàmens

Orientacions

Qualificacions definitves GS

Top