El programa del Diploma

El currículum del BI conté sis grups d’assignatures i un nucli comú. Tres assignatures s’estudien en el Nivell Superior (240 hores lectives per assignatura), i les altres tres en el Nivell Mitjà (150 hores lectives per assignatura).

Els tres components del nucli comú (Monografia; Teoria del Coneixement; Creativitat, Activitat i Servei) són obligatoris i constitueixen l’eix central de la filosofia del Programa del Diploma.

Monografia: amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix als alumnes l’oportunitat d’investigar sobre un tema que els interesse i els dota de les habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar un enfocament integrat i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

Creativitat, Activitat i Servei (CAS) anima els estudiants a prendre part en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extraacadèmica.

El Programa del Diploma aporta als alumnes molt més que una massa de coneixements, els prepara per a la universitat i els anima a:

  • Plantejar interrogants complexes.
  • Aprendre a aprendre.
  • Desenvolupar una forta identitat personal i cultural.
  • Comprendre i comunicar-se amb persones d’altres països i cultures.

A l’IES Pere Boïl s’estudia tant el Batxillerat Internacional com el Batxillerat LOMQE en les opcions de CIÈNCIES i HUMANITATS. Quadre d’assignatures corresponent al currículum de la promoció 2022-2024 que començarà 1r BI durant el curs 2022-2023

1r BI Itinerari humanístic Itinerari de Ciències Socials Itinerari Bio-Sanitari Itinerari Tecnològic
Grup 1 Llengua A: Literatura NS Llengua A: Literatura NS Llengua A: Literatura NM Llengua A: Literatura NM
Grup 2 Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS
Grup 3 Filosofia NM Filosofia NM Geografia NM Geografia NM
Grup 4 Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM Biologia NS Física NS
Grup 5 Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS
Assignatura que substitueix a la del grup 6 Llatí NS* Empresa i Gestió NS* Química NM* Química NM*
Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció i Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia Valencià Valencià Valencià Valencià
Assignatura complementària Ed. Física* Ed. Física* Ed. Física* Ed. Física*
Assignatura d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció

*Assignatures que s’imparteixen en valencià

2n BI Itinerari humanístic Itinerari de Ciències Socials Itinerari Bio-Sanitari Itinerari Tecnològic
Grup 1 Llengua A: Literatura NS Llengua A: Literatura NS Llengua A: Literatura NM Llengua A: Literatura NM
Grup 2 Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS Llengua B: Anglès NS o Francès NS
Grup 3 Filosofia NM Filosofia NM Geografia NM Geografia NM
Grup 4 Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM Sistemes Ambientals i Societats, SAS NM Biologia NS Física NS
Grup 5 Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM Matemàtiques Aplicacions e Interpretació, MAI NM Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS Matemàtiques Anàlisis i Enfocaments, MAE NS
Assignatura que substitueix a la del grup 6 Llatí NS* Empresa i Gestió NS* Química NM* Química NM*
Nucli del PD

Teoria del Coneixement, TdC

Creativitat, Acció i Servei, CAS

Monografia

Assignatura pròpia Valencià Valencià Valencià Valencià
Assignatura complementària Història d’Espanya Història d’Espanya Història d’Espanya Història d’Espanya
Assignatura d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció Matèria d’opció

*Assignatures que s’imparteixen en valencià

El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartesca en anglés.

En el nostre institut la llengua del programa és el castellà (els exàmens oficials són en castellà), encara que tots els itineraris tenen dues assignatures en valencià. 

Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals d’anglès i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures.

Programa Euroscola a l’IES Pere Boïl

Alumnat de l’IES Pere Boïl al Parlament Europeu

 

Top