Notícies

04 setembre 2020

PROTOCOL PER A L’ALUMNAT AL CENTRE

Adjuntem el protocol que ha de seguir l’alumnat en tot moment que romanga en el nostre centre.

Protocolo alumnado

El centre serà molt escrupolós en el compliment de tota la normativa i protocol pel que es prega la màxima colaboración  de tota la comunitat educativa per a tindre un curs amb les màximes garanties educatives i sanitàries.

Tal com diu el Reglament de Règim Interior: Qualsevol conducta contrària a allò que s’ha exposat en els punts anteriors es considera com una conducta greument perjudicial per a la convivència del centre, capítol III article 43 del Decret 39/2008, de 4 d’abril del Consell sobre la convivència en els centres docents no universitaris:

i) les actuacions que puguen perjudicar o perjudiquen greument la salut dels membres de la comunitat educativa i per tant es poden aplicar les mesures educatives disciplinàries: a) Suspensió del dret d’assistència al centre educatiu durant un període comprés entre 6 i 30 dies.

Top