Geografia i història

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conéixer i comprendre el món del passat i del present per a convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té a càrrec seu el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

ONOFRE SANMARTÍN
1r ESO D: Àmbit Sociolingüístic
Tutoria 1r ESO D
1r ESO A: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n CFPB Electrònica: Comunicació i Societat

ANA ARGUDO
1r ESO C: Àmbit Sociolingüístic
1r ESO B: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n ESO: Quin invent
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Geografia.

AMPARO FERRANDIS
PR4: Àmbit Sociolingüístic
Tutoria PR4
1r BATXILLERAT H-CCSS: Història del Món Contemporani
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Història de l’Art

PABLO ARLANDIS
2n ESO B: Geografia i Història
3r ESO A: Geografia i Història
4t ESO A, B, C: Història
2n BATXILLERAT: Taller Història d’Espanya

CLAUDIA VICENTE / CARLOS TORRES
2n ESO C-D-E: Geografia i Història
2n ESO A: Àmbit Sociolingüístic-codocència
3r ESO B-C: Geografia i Història

PILAR MONTEAGUDO
1r BI-C-T: Geografia NM
2n BATXILLERAT C-T LOMCE: Història d’Espanya
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Història d’Espanya
2n BI C-T/H-CCSS: Història d’Espanya
Supervisió Monografies BI
Tutoria 2n BACI
Direcció de Departament

LLIBRES DE TEXT

1r i 3r ESO: Gª i Hª (Vicens Vives)
2n i 4t ESO: Gª i Hª (Santillana)
PR4: Àmbit Sociolingüístic (Editex y Ecir)
FPB2: Comunicació i Societat (Ediciones Sansy)
1r BATX: Hª del Mundo Contemporáneo (Vicens Vives)
2n BATX: Geografía de España (Anaya)
2n BATX: Historia de España (Vicens Vives)
2n BATX: Historia del Arte (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

2n ESO
-GARCIA i CORNELLÀ, Dolors: L’esclau del Mercadal (Edicions Bromera).

3r ESO
-GISBERT, Francesc: Les cares de la integració (Edicions del Bullent).
-TOLDRÀ, Albert: Un café amb Raixida (Edicions del Bullent).
-SCHEURMANN, Erich: Els papalagi (Editorial La Magrana).

4t ESO
-SPIEGELMAN, Art: Maus, relat d’un supervivent (Editorial Trilita).
-WITTERICK, Jenny L.: El secret de la mare (Editorial Fanbooks).

PR4
-MILANI, Mino: Un ángel probablemente (Editorial Vicens-Vives).
-LAVIGNE, Louis-Dominique: L’amor també és això (Edicions Bromera).
-JOFFO, Joseph: Un saco de canicas (Editorial Debolsillo).
-GISBERT, Franscesc: Les cares de la integració (Edicions Del Bullent).

1r BATXILLERAT
-QUINN, Kate: La red de Alice (Editorial Suma de Letras).

2r BATXILLERAT HISTÒRIA D’ESPANYA (lectures recomanades no obligatòries)
-GRANDES, Almudena: Colección Episodios de una guerra interminable (Editorial Tusquets)
Inés y la alegría
Las pacientes del Dr. García
Las tres bodas de Manolita
-MÉNDEZ, Alberto: Los girasoles ciegos (Editorial Anagrama).
-CHACÓN, Dulce: La voz dormida (Editorial Punto de Lectura).
-CLARK, Christopher: Sonámbulos (Galaxia Gutenberg).

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A) En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

1r ESO

Proves escrites i projectes: 60%.
Llibreta i lectures: 30%.
Comportament i actitud: 10%.

Es recuperaran les avaluacions suspeses.
La recuperació es farà al llarg del curs (un examen de recuperació per avaluació).
La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un Suficient.

2n ESO

Proves escrites: 70%.
Treballs (activitats de classe, lectura i treball de recerca): 20%.
Comportament i actitud: 10%.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana de les tres avaluacions no isca 5 o més. La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 5 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts fins a un màxim d’1 punt.

3r ESO

Proves escrites: 70%.
Treballs (activitats de classe, lectura i treball de recerca): 20%.
Comportament i actitud: 10%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació és 5 o més.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana de les tres avaluacions no isca 5 o més. La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 5 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts fins a un màxim d’1 punt.

4t ESO

Proves escrites i treballs de recerca: 70%.
Treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe: 20%.
Comportament i actitud: 10%.

En el cas d’una avaluació suspesa amb menys d’un 4 haurà de realitzar-se la seua recuperació al llarg del curs. La màxima nota assolible en les recuperacions serà un 6.

La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que la qualificació de cada avaluació siga de 4 o superior. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Les faltes ortogràfiques suposaran una reducció de 0,25 punts, a raó de cada 5 d’aquestes, tant en exàmens com en treballs.

PR4

Proves escrites: 60%.
Treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe o de casa, així com la lectura o visionat de pel·lícules, documentals i el projecte d’investigació: 30%.
Comportament i actitud: 10%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La qualificació de cada avaluació s’expressa en forma numèrica, sense decimals. Aquests no serviran per a aconseguir la nota immediatament superior.

La nota final de curs de cada matèria s’obté amb la mitjana de les avaluacions. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. Per a poder aprovar un àmbit cap de les matèries que el conformen ha de tindre una qualificació negativa.

Es recuperaran les avaluacions suspeses qualificades amb menys de 4 o 4. La recuperació de l’assignatura es realitzarà al llarg del curs, no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

QUIN INVENT 2n ESO

Proves escrites: 30%.
Realització d’un model d’invent: 50%.
Es prestarà especial atenció a l’ús correcte de les màquines i instruments utilitzats en la fabricació del model de l’invent, el treball en grup, l’ajuda als companys, la neteja dels materials i l’aula, etc.
Comportament i actitud: 20%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més.

2r FPB. Electrònica

Proves escrites: 30%.
Treballs, incloses les activitats diàries, lectura d’un llibre (10%) i treball de recerca: 50%.
Comportament i actitud: 20%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La qualificació de cada avaluació s’expressa en forma numèrica, sense decimals. Aquests no serviran per a aconseguir la nota immediatament superior.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana aritmètica de les avaluacions.

Es recuperaran les avaluacions suspeses qualificades amb menys de 5. La recuperació de l’assignatura es realitzarà al llarg del curs o al final d’aquest.

1r BATXILLERAT HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI

Un examen per avaluació: 80%.

Prova objectiva de cada tema, projectes: 15%.

Actitud (interés per aprendre, assistència a classe, activitats, participació): 5%.

Correcció d’exàmens i treballs: 80% continguts; 20% coherència, rigor expositiu, ortografia…

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Al llarg del curs es realitzaran les recuperacions de les avaluacions suspeses. No podran ser qualificades amb més d’un 6.

2n BATXILLERAT GEOGRAFIA

Prova escrita (1 per avaluació): 85%.
Proves parcials i treballs: 10%.
Participació i assistència: 5%. La no assistència restarà i la participació i realització de les tasques diàries sumarà.
A mesura que vaja transcorrent el curs els continguts dels exàmens s’aniran acumulant.

La mitjana ponderada de les avaluacions qualificades amb 5 o més nota serà la nota final. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Els continguts suposaran un 80% de l’examen i la coherència, adequació, rigor ortogràfic, etc. Suposaran el 20%.

Ponderació de les avaluacions dins del curs:

1a avaluació: 20%.
2a avaluació: 35%.
3a avaluació: 45%.

La recuperació de les avaluacions es realitzarà al llarg del curs (un examen per avaluació). Es podran recuperar les avaluacions suspeses amb menys de 5. En el cas que una avaluació no tinga una nota superior a 3 sí que haurà de realitzar la recuperació. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

2n BATXILLERAT HISTÒRIA DE L’ART

Examen (1 per avaluació): 85%.
Proves objectives de cada unitat: 10%.
Actitud de l’alumnat davant l’assignatura (interés per aprendre, assistència a classe, activitats, participació): 5%.

Correcció d’exàmens i treballs: 80% continguts; 20% coherència, rigor expositiu, ortografia…

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més.

Ponderació de les avaluacions dins del curs:

1a avaluació: 20%.
2a avaluació: 35%.
3a avaluació: 45%.

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

La recuperació de les avaluacions es realitzarà al llarg del curs. La nota de la recuperació no podrà excedir de 6. Les notes de les recuperacions faran mitjana amb les de les avaluacions aprovades al llarg del curs.

2n BATXILLERAT HISTÒRIA D’ESPANYA

Examen (1 per avaluació): 80%.
Comentaris de fonts històriques: 15%.
Actitud de l’alumnat davant l’assignatura (interés per aprendre, participació): fins al 5%.

El valor de les avaluacions en la nota final serà progressiu: la 1a avaluació suposarà un 20%; la segona, un 35%; i la tercera, un 45% de la nota final del curs.

Si -aplicat el valor progressiu- la nota final no aconsegueix el 5, l’assignatura estarà suspesa.

Si les circumstàncies/calendari ho permeten es farà un examen de recuperació al final del curs. En cas contrari, la recuperació es farà en la convocatòria extraordinària. En ambdós casos, la recuperació serà de tots els continguts de l’assignatura puntuada amb una nota màxima de 6 punts.

Tota la producció escrita de l’alumnat (exàmens, comentaris) serà valorada pel seu contingut acadèmic (80% de la nota) i per l’aplicació de les normes d’expressió escrita (20% de la nota), això és, correcció (ortografia, signes de puntuació i ús correcte de la llengua), cohesió, coherència i adequació.

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que la nota siga igual o superior a 5 i el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

1r BI GEOGRAFIA NM

Exàmens: 75%.
Treballs: 25% (10% activitats de classe; 15% treballs a entregar).

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

En les qualificacions de la producció escrita, a més dels continguts acadèmics es valorarà la correcció ortogràfica, cohesió, coherència…

La recuperació de les assignatures es farà al llarg o final de curs (segons criteri del professor/a). La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

D) En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia.

En 1r i 2n de Batxillerat, a més del contingut acadèmic, es tindrà en compte en la nota de qualsevol escrit (treballs i exàmens) la correcció en l’escriptura en relació a ortografia, puntuació, cohesió, coherència i adequació.

E) En el cas que un alumne/a siga sorprés copiant o intentant copiar en un examen:

-Se li qualificarà amb un 0 en l’examen, i perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.

En el cas de reincidir, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i, per tant, haurà de presentar-se a l’examen final de curs, amb els continguts del curs complet.

En el cas que un alumne/a presente un treball no personalitzat, copiat íntegrament d’un company/a o font sense citar:

-Se li qualificarà amb un 0 en el treball.
-Perdrà el percentatge d’actitud en l’avaluació, i haurà de repetir el treball i encara que ja no serà qualificat pel professor/a, l’alumne/a podrà recuperar totalment o parcialment el percentatge de la nota relatiu a actitud.

F) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:

L’alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor/a corresponent que l’alumne/a haurà d’entregar el dia fixat per a l’examen (3 d’abril de 2023). La nota final serà el 40% de la nota obtinguda amb la realització correcta de les activitats del dossier i el 60% de la nota de l’examen.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada
– El orden mundial https://elordenmundial.com/

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Geografia i història


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Geografia i història

26 març 2024

VÍDEO GUANYADOR DELS PREMIS FISABIO

Us deixem el vídeo “Carta a su hija“. És el vídeo guanyador del PRIMER PREMI A LA MILLOR PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL de la FUNDACIÓ FISABIO. Un concurs…
04 març 2024

PROJECTE ERASMUS REPAIR THE WORLD

Les professores del nostre centre ja estan de tornada en el nostre institut després d'estar a Sicília tota la setmana en el projecte ERASMUS, on…
Top