Geografia i història

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conèixer i comprendre el món del passat i del present per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té al seu càrrec el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

BERNAT MONTOYA
1r ESO F: Àmbit Sociolingüístic
1r i 2r BI-H-CCSS: Història NM

CLAUDIA VICENTE
1r ESO C: Àmbit Sociolingüístic
Tutoria 1r ESO C
1r ESO B, D i E: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMQE: Geografia

AMPARO FERRANDIS
4t ESO A, B i C: Geografia i Història
1r BATXILLERAT H-CCSS: Història del Món Contemporani
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMQE: Història de l’Art
2n ESO: Taller de reforç (pendents de 1r ESO)

PABLO ARLANDIS
2n ESO B, C i D: Geografia i Història
3r ESO A, B i C: Geografia
3r ESO: Taller de reforç Geografia

Ma LUISA BELLVER
2n ESO E: Geografia i Història
2n ESO A: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n ESO B, C i D: Geografia i Història-codocència
3r ESO: Taller de reforç Geografia
1r ESO A: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n BATXILLERAT: Taller de reforç HE

PILAR MONTEAGUDO
1r BI-C-T: Geografia NM
2n BATXILLERAT C-T LOMQE: Història d’Espanya
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMQE: Història d’Espanya
2n BI-C-T: Història d’Espanya
Tutoria 2n BATXLLERAT C-T LOMQE
Prefectura de Departament

LLIBRES DE TEXT

ESO. Gª i Hª (Santillana)
1r BATX. H. del Món Contemporani (Vicens Vives)
2n BATX. Geografia d’Espanya (Anaya)
2n BATX. Història d’Espanya (Almadraba)
2n BATX. Historia de l’Art (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

1r ESO
María Angelideu: Mitos griegos.
Carlos Alberola i Roberto García: Joan, el Cendrós. Ed. Bromera.

2n ESO
Dolors García Cornellà: L’esclau del mercadal. Ed. Bromera.

3r ESO
Erich Scheurmann: Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano (Los papalagi). Ed. Punto Crítico.

4t ESO
Joseph Joffo: Un saco de canicas. Ed. Debolsillo.

1r BATX
Charles Dickens: Historia de dos ciudades. Ed.Vicens-Vives.
Primo Levi: Si esto es un hombre. Ed. Austral.

2n BATX – HISTÒRIA D’ESPANYA (lectures recomenades no obligatòries)
Almudena Grandes, colección Episodios de una guerra interminable. Ed. Tusquets.
Inés y la alegría.
Las pacientes del Dr. García.
Las tres bodas de Manolita.
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed Anagrama.
Dulce Chacón, La voz dormida, Ed. Punto de lectura.
Christopher Clark, Sonámbulos, Galaxia Gutenberg.

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A) En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

• 1r ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 60%.
Treball diari, activitats, llibreta: 30%.
Actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Les faltes d’ortografia descomptaran fins un punt de la nota.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 30% de faltes d’assistència sense justificar suposarà la pèrdua de l’avaluació continua i del 10% d’actitud.

• 2n ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 70%.
Treball diari, activitats, llibreta: 20%.
Actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 5 faltes d’ortografia es redueix la nota en 0.25 punts.

El màxim que es pot descomptar és 1 punt.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Més de 5 faltes sense justificar (per trimestre) suposarà la pèrdua del 10% de puntuació per actitud.

• 3r ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites i treballs especials: 70%.
Treball diari, activitats, llibreta: 20%.
Actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 5 faltes d’ortografia es redueix la nota en 0.25 punts.

El màxim que es pot descomptar és 1 punt.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Més de 5 faltes sense justificar (per trimestre) suposarà la pèrdua del 10% de puntuació per actitud.

• 4t ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 70%.
Treballs: 20%.
Comportament i actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Les faltes ortogràfiques suposaran una reducció de 0.25 punts cada 5 faltes, tant en exàmens como en treballs.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació continua.

L’alumne/-a que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• TALLER REFORÇ – 2n ESO
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 40%.
Treball diari, projectes, llibreta: 50%.
Actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 10 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 30% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació continua.

• 1r BATXILLERAT – H. MÓN CONTEMPORANI
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 70%.
Treballs escrits i orals, realitzats a classe o casa: 10%.
Degut a les especials circumstàncies d’aquest curs, en el qual l’ensenyament serà semipresencial s’introdueix la lectura de, almenys, un llibre d’interés històric per avaluació: 10%.
Actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 10 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumne/-a que tinga un 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació continua.

L’alumne/-a que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• 2n BATXILLERAT – GEOGRAFIA
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 90%.
Activitats i actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 5 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació continua.

• 2n BATXILLERAT – HISTÒRIA DE L’ART
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 90%.
Activitats i actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 5 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació continua.

• 2n BATXILLERAT – HISTÒRIA D’ESPANYA
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 90%.
Activitats i actitud: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 10 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
El 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació continua.

L’alumne/-a que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• 1r i 2n BI – HISTÒRIA NM
CRITERIS QUALIFICACIÓ

1r curs d’Història BI (NM):
Proves escrites: 80%.
Treball diari i activitats: 20%.

2n curs d’Història BI (NM):
Sistema d’avaluació del BI.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Les faltes d’ortografia descomptaran fins un punt de la nota.

• 1r BI – GEOGRAFIA NM
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 75%.
Activitats diàries: 15%.
Treballs: 10%.

FALTES D’ORTOGRAFIA
Cada 5 faltes d’ortografia es reduirà la nota en 0,25 punts.

La recuperació de l’assignatura es farà al llarg o final de curs (segons criteri del professor/-a). S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

D) En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia.

E) En el cas que un alumne/-a siga sorprés copiant o intentant copiar en un examen:

Se li qualificarà amb un 0 en l’examen, i perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.

En el cas de reincidir, l’alumne/-a perdrà el dret a l’avaluació contínua i, per tant, haurà de presentar-se a l’examen final de curs, amb els continguts del curs complet.

En el cas que un alumne/-a presente un treball no personalitzat, copiat íntegrament d’un company/-a o font sense citar:

-Se li qualificarà amb un 0 en el treball.
-Perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació, i haurà de repetir el treball i encara que ja no serà qualificat pel professor/-a, l’alumne/-a podrà recuperar totalment o parcialment el percentatge de la nota relatiu a actitud.

F) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:

Els alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor/-a corresponent que l’alumne/-a haurà de lliurar el dia fixat per a l’examen (mes de febrer). El seu lliurament completat és condició indispensable per poder presentar-se a l’examen de recuperació. La nota final serà el 50% de la nota obtinguda en les activitats del dossier i el 50% de la nota de l’examen.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Geografia i història


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Geografia i història

15 setembre 2021

SOL·LICITUD CANVIS MATRÍCULA 2021-22

Adjunt teniu el document per tal de demanar qualsevol canvi (assignatura, grup) als caps d'estudis. Es tracta d’un pdf emplenable. Els passos a seguir són…
14 setembre 2021

JOB SHADOWING REPÚBLICA TXECA

En l'IES Pere BoÏl s'està realitzant un Job Shadowing (període d'observació en una empresa o en un centre formatiu) dins de l'acció KA1 Mobilitat per…
Top