Geografia i història

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conèixer i comprendre el món del passat i del present per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té al seu càrrec el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

ANA ARGUDO
1r ESO BB
1r ESO CC
1r ESO CD
1r ESO DD: Geografia i Història
2n ESO B: Geografia i Història
Tutoria 1r ESO C
Taller de Reforç de 2n ESO
CLAUDIA VICENTE
1r ESO AA: Geografia i Història
2n ESO C
2n ESO D: Geografia i Història
4t ESO A
4t ESO B: Història
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Geografia
AMPARO FERRANDIS
PR4: Àmbit socio-lingüístic
1r BATXILLERAT H-CCSS: Història del Món Contemporani
2n BATXILLERAT H-CCSS: Història de l’Art
Aula de Convivència
SERGIO TÁRREGA
1r ESO AB: Geografia i Història
Tutoria 2n ESO C
2n BATXILLERAT H-CCSS: Història d’Espanya
1r i 2r BI-H-CCSS: Història NM BI
Aula de Convivència
Tutoria 2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE
ONOFRE SANMARTÍN
3r ESO A
3r ESO B
3r ESO C: Geografia i Història
1r FP Bàsica: Comunicació i Societat I (Gª-Hª, Castellà, Valencià)
PILAR MONTEAGUDO
1r BI-C-T: Geografia NM BI
2n BATXILLERAT C-T LOMCE: Història d’Espanya
2n BI-C-T: Història d’Espanya
Equip de Coordinació BI
Cap de Departament

LLIBRES DE TEXT

ESO. Gª i Hª (Santillana)
PR4. Diversificación. Ámbito lingüístico y social. Nivel II (Ed. Editex) y Quadern de diversitat. (Valenciano) (Ed. Ecir)
FP BÁSICA 1. Comunicación y Sociedad I (Ediciones Sansy)
1r BATX. Hª del Mundo Contemporáneo (Vicens Vives)
2n BATX. Geografía de España (Anaya)
2n BATX. Historia de España (Almadraba)
2n BATX. Historia del Arte (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

1r ESO
Jesús Cortés, L’ull de la mòmia, Ed. Bromera.

2n ESO
Dolors Garcia i Cornellà, L’esclau del Mercadal, Ed. Bromera.

3r ESO
Erich Scheurmann, Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano, Ed. Punto Crítico.
Albert Toldrà, Un cafè amb Raixida, Edicions del Bullent.

4t ESO
Joseph Joffo, Un saco de canicas, Editorial De Bolsillo.
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed Anagrama.

PR4
Mino Milani, Un ángel probablemente, Colección Cucaña.
Louis-Dominique Lavigne, L´amor tambè es això, Editorial Bromera.
Joseph Joffo, Un saco de canicas, Editorial De Bolsillo.
Lurdes Boïgues, El secret de Caterine Cremec, Ed. Esplai Carlos Ruiz Zafón, El palacio de medianoche.

1r BATX
Arthur Solmssen, Una princesa en Berlín, Tusquets.
Primo Levi, Si esto es un hombre, Ed. Quinteto.

2n BATX
Almudena Grandes, colección Episodios de una guerra interminable. Ed. Tusquets.
Inés y la alegría
Las pacientes del Dr. García
Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed Anagrama.
Dulce Chacón, La voz dormida, Ed. Punto de lectura.
Christopher Clark, Sonámbulos, Galaxia Gutenberg.

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A) En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

• ESO:
70% proves escrites.
20% treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura i el treball de recerca.
10% comportament i actitud.

La recuperació de l’assignatura es farà al llarg o final de curs (segons criteri del professor/a). Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no surti 5 o més. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

• TALLER DE REPÀS (2n ESO):
50% treball diari, quadern, projectes.
10% actitud.
40% prova escrita.

S’aprovaran les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més. La nota final del curs s’obté amb la mitjana de les tres avaluacions. La recuperació de l’assignatura es realitzarà en la convocatòria de juny.

• PR4:
60%: proves escrites.
30%: treballs: aquestos incluixen les activitats diàries de classe així com la lectura i el treball d’investigació.
10%: comportament i actitud.

La nota final de curs de cada matèria de l’àmbit s’obté amb la mitjana de les avaluacions. La recuperació de l’assignatura es farà al llarg del curs. Es farà mitja de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no siga 5 o més. S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.
Per a poder aprovar un àmbit cap de les matèries que ho integren ha de tindre una qualificació negativa.

• FPB 1:
60%: Proves escrites.
30%: Treballs. Aquestos inclouen les activitats diàries de classe així com la lectura d’un llibre i el treball de recerca.
10%: Comportament i actitud.

S’aprovaran les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o més.
La nota final del curs s’obté amb la mitjana de les tres avaluacions qualificades amb 3 o més nota. Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana no surti 5 o més. La recuperació de l’assignatura es farà final de curs. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

• Batxillerat:
90% proves escrites.
10% activitats.

La recuperació de les assignatures es farà a final de curs (excepte en 1r Batx. (HMC) que es farà al llarg del curs). Es farà mitjana de les avaluacions qualificades amb 5 o més nota, excepte en 1r Batx que es farà amb 4). Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 5. S’aproven les avaluacions quan la qualificació sigui de 5 o superior. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arredonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

D) En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

E) Faltes d’assistència:

-L’alumne que arribe al 30% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial (15% en el cas de la FPB 1) perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs, sent un 6 LA nota màxima amb la qual podrà ser qualificat.
-L’alumne que falte a un examen s’examinarà dels seus continguts en el següent examen programat en l’assignatura. En cas que no siga possible, es farà en la data fixada pel professor/a, sempre que aporte justificació oficial.

F) En el cas que un alumne/a siga sorprés copiant o intentant copiar en un examen:

-Se li qualificarà amb un 0 en l’examen.
-Perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.

En el cas de reincidir, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i, per tant, haurà de presentar-se a l’examen final de curs, amb els continguts del curs complet.

En el cas que un alumne/a presente un treball no personalitzat, copiat íntegrament d’un company/a o font sense citar:

-Se li qualificarà amb un 0 en el treball.
-Perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.
-Haurà repetir el treball i encara que ja no serà qualificat pel professor/a, l’alumne/a podrà recuperar totalment o parcialment el percentatge de la nota relatiu a actitud.

G) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:
-Els alumnes amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor / a corresponent que l’alumne haurà de lliurar el dia fixat per a l’examen (mes de febrer). El seu lliurament completat és condició indispensable per poder presentar-se a l’examen de recuperació. La nota final serà el 50% de la nota obtinguda en les activitats del dossier i el 50% de la nota de l’examen.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Geografia i història


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Geografia i història

20 octubre 2020

CONVOCATÒRIA DE BEQUES ERASMUS 2020-21

Adjunt teniu el document amb la convocatòria de les Beques Erasmus per a movilitat d'estudiants per a realitzar pràctiques en empreses de països de la…
Top