Geografia i història

La Història, la Geografia i l’Art ens permeten conèixer i comprendre el món del passat i del present per convertir-nos en ciutadans i ciutadanes sensibles i compromeses amb el futur.

Aquest Departament té al seu càrrec el desenvolupament de les assignatures d’Història, Geografia i Història de l’Art presents a l’ESO i els Batxillerats LOMCE I BI (Batxillerat Internacional).

Però l’ensenyament d’aquestes disciplines va més enllà de les aules, de manera que organitza activitats extraescolars que porten els alumnes a visitar museus, jaciments arqueològics o infraestructures econòmiques, a realitzar recorreguts urbans o a assistir a projeccions cinematogràfiques o conferències. A través d’aquestes activitats, els continguts teòrics s’acosten a la realitat i entorn de l’alumnat, i aquest participa de forma activa i significativa en el seu propi aprenentatge.

Igualment, aquest Departament té un compromís amb el foment de la lectura i la investigació històrica i geogràfica pel que aquestes s’inclouen en tots els nivells.

PROFESSORAT i MATÈRIES

HÉCTOR GÓMEZ
1r ESO A, C, D: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n ESO A: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n ESO B, C: Geografia i Història
2n BI-H-CCSS: Història NM

CLAUDIA VICENTE
1r ESO B: Àmbit Sociolingüístic
Tutoria 1r ESO B
1r ESO E: Àmbit Sociolingüístic-codocència
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Geografia

AMPARO FERRANDIS
PR4: Àmbit Sociolingüístic
Tutoria PR4
1r BATXILLERAT H-CCSS: Història del Món Contemporani
2n BATXILLERAT H-CCSS LOMCE: Història de l’Art

PABLO ARLANDIS
2n ESO D, E: Geografia i Història
4t ESO A, B, C: Història
3r ESO: Cultura Clàssica

DAVID LLORIA
2n ESO: Quin invent
3r ESO A, B, C: Geografia
1r FPB Electrónica: Àmbit Sociolingüístic
2n BATXILLERAT H-CCSS: Història d’Espanya

PILAR MONTEAGUDO
1r BI-C-T: Geografia NM
2n BATXILLERAT C-T LOMCE: Història d’Espanya
2n BI-C-T: Història d’Espanya
2n BATXILLERAT LOMCE: Taller d’Història d’Espanya
Direcció de Departament

LLIBRES DE TEXT

ESO. Gª i Hª (Santillana)
1r BATX. Hª del Mundo Contemporáneo (Vicens Vives)
2n BATX. Geografía de España (Anaya)
2n BATX. Historia de España (Vicens Vives)
2n BATX. Historia del Arte (Vicens Vives)

LLIBRES DE LECTURA

1r ESO
-María Angelidou, Mitos griegos, Ed. Vicens Vives, colección Cucaña
-Carlos Alberola i Roberto García, Joan, el Cendrós, Ed. Bromera

2n ESO
-Dolors García Cornellà: L’esclau del mercadal. Ed. Bromera

3r ESO
-Erich Scheurmann: Discursos de Tuiavii de Tiavea, jefe samoano (Los papalagi). Ed. Punto Crítico
-Albert Toldrà, Un cafè amb Raixida, (Edicions del Bullent)

4t ESO
-J.L. Witterick, El secret de la mare
-Art Spiegelman, Maus

PR4
-Mino Milani, Un ángel probablemente.
-Louis-Dominique Lavigne, L’amor tambè es això
-Joseph Joffo, Un saco de canicas
-Francesc Gisbert, Les cares de la integració

1r BATX
-Kate Quinn, La red de Alice

2n BATX – HISTÒRIA D’ESPANYA (lectures recomenades no obligatòries)
-Almudena Grandes, colección Episodios de una guerra interminable. Ed. Tusquets
Inés y la alegría
Las pacientes del Dr. García
Las tres bodas de Manolita
-Alberto Méndez, Los girasoles ciegos, Ed Anagrama
-Dulce Chacón, La voz dormida, Ed. Punto de lectura
-Christopher Clark Sonámbulos, Galaxia Gutenberg

CRITERIS METODOLÒGICS I DE QUALIFICACIÓ

A) En tots els nivells, des de 1r ESO fins a 1r BATXILLERAT (ambdós inclosos) els alumnes duran a terme: l’anàlisi de fonts geogràfiques i històriques, la lectura d’un llibre i la realització d’un treball de recerca.

B) Els criteris de qualificació a aplicar en cada curs seran els següents:

• 1r ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites i projectes: 60%.
Llibreta, deures i lectures: 30%.
Comportament i actitud: 10%.

Es recuperaran les avaluacions suspeses.
La recuperació es farà al llarg del curs (un examen de recuperació per avaluació).
La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que abast el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• 2n ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 70%.
Treballs (activitats de classe, lectura i treball de recerca): 20%.
Comportament i actitud: 10%.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana de les tres avaluacions no isca 5 o més. La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 5 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts fins a un màxim d’1 punt.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que abast el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• 3r ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 70%.
Treballs (activitats de classe, lectura i treball de recerca): 20%.
Comportament i actitud: 10%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació es 5 o més.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana de les avaluacions qualificades amb 4 o més nota. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Es recuperaran les avaluacions suspeses amb menys de 4 o les qualificades amb 4 quan la mitjana de les tres avaluacions no isca 5 o més. La recuperació de l’assignatura es farà a final de curs. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 5 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts fins a un màxim d’1 punt.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que abast el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• 4t ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites i treballs de recerca: 70%.
Treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe: 20%.
Comportament i actitud: 10%.

En el cas d’una avaluació suspesa amb menys d’un 4 haurà de realitzar-se la seua recuperació al llarg del curs. La màxima nota assolible en les recuperacions serà un 6.

La qualificació final del curs serà la mitjana aritmètica de les tres avaluacions, sempre que la qualificació de cada avaluació siga de 4 o superior. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Les faltes ortogràfiques suposaran una reducció de 0.25 punts, a raó de cada 5 d’aquestes, tant en exàmens com en treballs.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que abast el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 10% d’actitud i treball.

• PR4:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 60%.
Treballs: aquests inclouen les activitats diàries de classe o de casa, així com la lectura o visionat de pel·lícules, documentals i el projecte d’investigació: 30%.
Comportament i actitud: 10%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La qualificació de cada avaluació s’expressa en forma numèrica, sense decimals. Aquests no serviran per a aconseguir la nota immediatament superior.

La nota final de curs de cada matèria s’obté amb la mitjana de les avaluacions. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. Per a poder aprovar un àmbit cap de les matèries que el conformen ha de tindre una qualificació negativa.

Es recuperaran les avaluacions suspeses qualificades amb menys de 4 o 4. La recuperació de l’assignatura es realitzarà al llarg del curs, no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia. Cada 10 faltes es reduirà la nota en 0,25 punts.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que alcance el 30% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a la avaluació continua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs, sent un 6 la nota màxima amb la que podrà ser qualificat.

• QUIN INVENT – 2n ESO:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 30%.
Realització d’un model d’invent: 50%.
Es prestarà especial atenció a l’ús correcte de les màquines i instruments utilitzats en la fabricació del model de l’invent, el treball en grup, l’ajuda als companys, la neteja dels materials i l’aula, etc.
Comportament i actitud: 20%.

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més.

• 1r FPB – ELECTRÒNICA:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 30%
Treballs, incloses les activitats diàries: 50% Comportament i actitud: 20%

S’aproven les avaluacions quan la qualificació siga de 5 o més. La qualificació de cada avaluació s’expressa en forma numèrica, sense decimals. Aquests no serviran per a aconseguir la nota immediatament superior.

La nota final de curs s’obté amb la mitjana aritmètica de les avaluacions.

Es recuperaran les avaluacions suspeses qualificades amb menys de 5. La recuperació de l’assignatura es realitzarà al llarg del curs o al final d’aquest.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
L’alumnat que abast el 15% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial perdrà el dret a l’avaluació contínua pel que haurà de presentar-se a l’examen de final del curs, sent un 6 la nota màxima amb la qual podrà ser qualificat.

• 1r BATXILLERAT – H. MÓN CONTEMPORANI:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Un examen per avaluació: 75%.

Prova objectiva de cada tema, treballs escrits i/o orals, projectes, realitzats en classe o a casa: 20%.

Actitud (interés per aprendre, assistència a classe, participació): 5%.

Correcció d’exàmens i treballs: 80% continguts; 20% coherència, rigor expositiu, ortografia…

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Al llarg del curs es realitzaran les recuperacions de les avaluacions suspeses. No podran ser qualificades amb més d’un 6.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 5% d’actitud.

• 2n BATXILLERAT – GEOGRAFIA:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Prova escrita (1 per avaluació): 80%.
Proves parcials i treballs: 15%.
Participació i assistència: 5%. La no assistència restarà i la participació i realització de les tasques diàries sumarà.
A mesura que vaja transcorrent el curs els continguts dels exàmens s’aniran acumulant.

La mitjana ponderada de les avaluacions qualificades amb 5 o més nota serà la nota final. Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

Els continguts suposaran un 80% de l’examen i la coherència, adequació, rigor ortogràfic, etc. suposaran el 20%.
Ponderació de les avaluacions dins del curs:
• 20%, 1a avaluació.
• 35%, 2a avaluació.
• 45%, 3a avaluació.

La recuperació de les avaluacions es realitzarà al llarg del curs (un examen per avaluació). Es podran recuperar les avaluacions suspeses amb menys de 5. En el cas que una avaluació no tinga una nota superior a 3 sí que haurà de realitzar la recuperació. La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 5% d’actitud.

• 2n BATXILLERAT – HISTÒRIA DE L’ART:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Examen (1 per avaluació): 80%.
Proves objectives de cada unitat, realització o no de les activitats pràctiques: 15%.

Actitud de l’alumnat davant l’assignatura (interés per aprendre, assistència a classe, participació): 5%.

Correcció d’exàmens i treballs: 80% continguts; 20% coherència, rigor expositiu, ortografia…

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 5% d’actitud.

• 2n BATXILLERAT – HISTÒRIA D’ESPANYA:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Examen (1 per avaluació): 80%.
Comentaris de fonts històriques: 15%.
Actitud de l’alumnat davant l’assignatura (interés per aprendre, assistència a classe, participació): fins al 5%.

El valor de les avaluacions en la nota final serà progressiu: la 1a avaluació suposarà un 20%; la segona, un 35%; i la tercera, un 45% de la nota final del curs.

Si -aplicat el valor progressiu- la nota final no aconsegueix el 5, l’assignatura haurà de recuperar-se. L’examen de recuperació es farà al final del curs. La recuperació serà puntuada amb una nota màxima de 6 punts.

Tota la producció escrita de l’alumnat (exàmens, comentaris) serà valorada pel seu contingut acadèmic (80% de la nota) i per l’aplicació de les normes d’expressió escrita (20% de la nota), això és, correcció (ortografia, signes de puntuació i ús correcte de la llengua), cohesió, coherència i adequació.

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que la nota siga igual o superior a 5 i el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

L’alumnat que tinga 5 faltes sense justificació oficial per avaluació perdrà el 5% d’actitud.

• 2n BI – HISTÒRIA NM:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Proves escrites: 90%.
Exercicis i activitats d’anàlisis: 10%.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

• 1r BI – GEOGRAFIA NM:
CRITERIS QUALIFICACIÓ
Exàmens: 75%.
Treballs: 25% (10% activitats de classe; 15% treballs a entregar).

Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5.

En les qualificacions de la producció escrita, a més dels continguts acadèmics es valorarà la correcció ortogràfica, cohesió, coherència…

FALTES D’ASSISTÈNCIA
Si s’aconsegueix el 10% de faltes d’assistència per avaluació sense justificació oficial es perdrà el dret a l’avaluació contínua.

La recuperació de l’assignatura es farà al llarg o final de curs (segons criteri del professor/a). La recuperació no podrà ser qualificada amb més d’un 6.

C) Els decimals de les notes (a saber, 6,5 per exemple) només seran tinguts en compte en la nota final de curs. Serà llavors quan la nota s’arrodonirà a la superior, sempre que el decimal siga igual o superior a 0,5. En aqueix cas, el 6,5 de l’exemple es convertirà en 7.

D) En tot el material escrit elaborat (exàmens, treballs) es tindran en compte les faltes d’ortografia.

En 1r i 2n de Batxillerat, a més del contingut acadèmic, es tindrà en compte en la nota de qualsevol escrit (treballs i exàmens) la correcció en l’escriptura en relació a ortografia, puntuació, cohesió, coherència i adequació.

E) En el cas que un alumne/a siga sorprés copiant o intentant copiar en un examen:
-Se li qualificarà amb un 0 en l’examen, i perdrà el percentatge (10%) d’actitud en l’avaluació.

En el cas de reincidir, l’alumne/a perdrà el dret a l’avaluació contínua i, per tant, haurà de presentar-se a l’examen final de curs, amb els continguts del curs complet.

En el cas que un alumne/a presente un treball no personalitzat, copiat íntegrament d’un company/a o font sense citar:
-Se li qualificarà amb un 0 en el treball.
-Perdrà el percentatge d’actitud en l’avaluació, i haurà repetir el treball i encara que ja no serà qualificat pel professor/a, l’alumne/a podrà recuperar totalment o parcialment el percentatge de la nota relatiu a actitud.

F) Recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors:
L’alumnat amb assignatures pendents de cursos anteriors en ESO completaran un dossier d’activitats preparat pel professor / a corresponent que l’alumne/a haurà d’entregar el dia fixat per a l’examen (5 d’abril de 2022). La nota final serà el 40% de la nota obtinguda amb la realització correcta de les activitats del dossier i el 60% de la nota de l’examen.

ENLLAÇOS D'INTERÉS

Geografia
– Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es
– Worldmapper http://www.worldmapper.org
– Gràfics de Hans Rosling http://www.gapminder.org
– Institut Geogràfic Nacional http://www.ign.es/ign/es/IGN/ane.jsp
– Agència Estatal de Meteorologia http://www.aemet.es/es/portada

Història
– ArteHistoria http://www.artehistoria.jcyl.es
– Fòrum Memòria Històrica http://www.foroporlamemoria.info
– Educahistoria http://www.educahistoria.com/cms

El món, hui
– Rebelión http://www.rebelion.org
– Le Monde Diplomatique http://www.mondediplomatique.es/isum/Main?ISUM_Portal=1

Art
– Museu del Prado. Galeria on line http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line
– Musée du Louvre http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp
– The National Gallery (Londres) http://www.nationalgallery.org.uk/visiting/espanol-spanish

Propers esdeveniments de Geografia i història


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Geografia i història

Top