Biologia i geologia

COMPONENTS

PROFESSORA GRUPS CÀRRECS
Cristina Matamales Espert

– Biologia i Geologia 1r ESO (grups 1r ESO CD, CC, AA).
– Taller de Laboratori de Ciències de la Naturalesa de 1r i 2n de l’ESO del Fons Social Europeu.

– Tutora 1r ESO D.
Marta Sapena Martínez

– Biologia i Geologia de 3r ESO.
– Biologia i Geologia de 1r Batxilelrat LOMCE.
– Biologia de 2n de Batxillerat LOMCE.
– Biologia de 2n de Batxillerat Internacional.

 
Mª José Hernández López 

– Biologia i Geologia de 1r d’ESO.
– Taller d’Aprofundiment de Laboratori de Biologia i Geologia de 3r ESO.
– Anatomia Aplicada de 1r Batxillerat.
– Biologia de 1r Batxillerat Internacional.

 
Carolina Tarín García

– Àmbit Científic i Matemàtic del Programa de Reforç de 4t ESO (PR4).
– Sistemes Ambientals i Societats de 1r de Batxillerat Internacional.

– Cap de Departament.

– Tutora de PR4.

NORMES GENERALS DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

A continuació, s’indiquen algunes de les normes pròpies del departament i que es refereixen sobretot a la qualificació dels alumnes:

 • Per qualificar els alumnes es tindran en compte no només les qualificacions obtingudes en les proves escrites sinó també un altre tipus d’indicadors com ara:
 • Aspectes actitudinals:
  • Assistència a classe i puntualitat: Les faltes i retards injustificats es puntuen negativament.
  • Atenció i participació a la classe. Interès per l’assignatura i per l’aprenentatge en general.
  • Cooperació amb els companys.
  • Bons hàbits de treball.
  • Presentació en temps i forma dels treballs i els exercicis. Lliurar treballs o qualsevol tipus d’exercici escrit fora de termini repercutirà negativament en la nota.
  • Respecte per l’ambient de treball, els companys i professors, pel material propi, de l’aula, del laboratori i del centre.
 • Anàlisi de les produccions dels alumnes:
  • Quadern de classe.
  • Treballs escrits, desenvolupats individualment o col·lectivament a l’aula o fora d’ella, que els alumnes hagin de fer a petició del professor.
  • Altres produccions com informes de laboratori, monografies, resums, presentacions power-point , etc.
 • Cada falta d’assistència no justificada suposarà una reducció de 0,25 punts de la nota final de l’avaluació fins a un màxim d’un punt. L’alumnat que en una unitat tingui un nombre de faltes no justificades superior al 10% de les classes perdrà el dret d’examinar-per unitats i haurà de realitzar un examen global del trimestre per a ser avaluat.
 • És imprescindible per a la realització de qualsevol prova escrita fora de termini la presentació d’informe o justificant mèdic. En cas de no poder justificar la manca d’aquesta manera l’examen es donarà per suspès.
 • Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5 de nota mitjana.
 • L’alumne/a sorprès/a copiant del llibre, d’un altre/a company/a, amb xulles, o de qualsevol altra manera, se li suspendrà l’examen amb un 0 independentment del contingut del material no permès i de si s’ha arribat a utilitzar-ho o no.
 • Per a l’avaluació de l’alumnat tenim en compte els criteris d’avaluació descrits al DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana . Els criteris d’avaluació es concreten i quantifiquen amb una sèrie d’indicadors d’èxit per a això es prendrà com a referència el Document Pont i elaborat pel Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, cultura i esport. Amb aquests indicadors d’èxit es treballen les diferents competències clau que ha d’assolir l’alumnat durant l’etapa de l’ESO.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

Per avaluar la matèria es tindrà en compte els següents percentatges:

– Continguts : 70%. Es realitzaran proves escrites basades en els indicadors d’èxit .
– Procediments : 20% S’avaluarà la presentació del quadern (ordre, neteja , la puntualitat a l’hora de lliurar-lo, continguts i correccions), fitxes d’activitats, memòries de les pràctiques…
– Actitud : 10% Es valorarà l’assistència, puntualitat, interès, comportament, respecte …

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

Es realitzarà la mitjana ponderada de les tres avaluacions amb l’objectiu de tenir en compte el progrés de l’alumne tant negatiu com positiu. Aquesta mitjana es realitzarà de la següent manera:

( Primera avaluació (x 1) + Segona avaluació (x 2) + Tercera avaluació (x 3 ) ) / 6 = Nota Final.

La nota final serà calculada mitjançant la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Ja que la nota final d’avaluació i de curs ha de ser un nombre enter, es estableix que no s’arrodonirà per al càlcul de la nota d’avaluació. La nota final de curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Per obtenir la nota final de curs s’arrodonirà el resultat de la mitjana de manera que si les dècimes són iguals o superiors a 5 la nota resultant serà la unitat superior.

Els alumnes / as que no aproven en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària al final de juny. Els alumnes / as tindran una orientació sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen. També se’ls pot proporcionar un quadern d’activitats per facilitar la preparació de l’examen.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els alumnes que no aproven la matèria en l’avaluació ordinària hauran de presentar-se a la prova extraordinària. La prova serà similar a les de tot el curs i inclourà qüestions dels temes treballats en les diferents avaluacions. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

Per avaluar la matèria es tindrà en compte els següents percentatges:

– Continguts : 70% es valoren les proves escrites basades en els indicadors d’èxit.
– Procediment : 20% activitats i treballs.
– Actitud: 10% (assistència, puntualitat, interès, comportament, respecte…).

La nota obtinguda serà, sense arrodonir, la nota de l’avaluació i la nota final del curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents de cada avaluació.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

Després de cada avaluació es realitzarà una prova de recuperació per a aquells alumnes que tinguin una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a 5. Tindran una orientació sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

Per avaluar la matèria es tindrà en compte els següents percentatges:

– Continguts : 80% proves escrites basades en indicadors d’èxit.
– Procediment : 10% es valorarà el portfolio de l’alumne / a que inclourà activitats i exercicis, memòries d’activitats pràctiques, treballs de recerca , realització de presentacions digitals, exposicions orals, lectures.
– Actitud: 10% es valorarà la assistència, puntualitat, interès, puntualitat , interès, comportament, respecte…

La nota de l’avaluació serà la suma dels tres apartats anteriors.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient el/la alumne/a haurà de RECUPERAR aquell aspecte de l’avaluació pel que ha suspès:

• Continguts: Es realitzarà un examen de recuperació per avaluació de les unitats treballades en aquesta avaluació.
• Procediments: Fer o rectificar aquells treballs que no hagi fet en el seu moment o hagi fet malament.
• Actitud: millorar i rectificar les actituds incorrectes.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

Els alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

Ja que la nota final d’avaluació i de curs ha de ser un nombre enter, s’estableix que no s’arrodonirà per al càlcul de la nota d’avaluació. La nota final de curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Per obtenir la nota final de curs s’arrodonirà el resultat de la mitjana de manera que si les dècimes són iguals o superiors a 5 la nota resultant serà la unitat superior.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

La qualificació de la matèria consistirà en:

• Un 90% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites realitzades.
• El 10% restant correspondrà als treballs, tasques, activitats… realitzades. Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (presentació, qualitat de les continguts, originalitat, etc.). Es podran lliurar fins a una data límit establerta. No s’admetrà cap tasca lliurada posteriorment.

La nota obtinguda dels apartats anteriors serà, sense arrodonir, la nota de l’avaluació
Els alumnes que falten a un examen tindran dret a realitzar-lo en una altra data sempre que la falta d’assistència siga degudament justificada. La no justificació de la falta implicarà que aquest bloc de continguts siga qualificat amb un 0.

L’alumne/a sorprès en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xulles, d’un altre company/a o de qualsevol altra manera, ha de suspendre l’examen amb un 0.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La nota final del curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Ja que les notes en el Batxillerat LOMCE són nombres naturals de l’1 al 10, a l’hora de determinar la nota final de curs es tindrà en compte l’esforç i l’actitud i això permetrà arrodonir la nota tant cap al número sencer superior com cap al inferior.

Al final de cada avaluació es realitzarà un EXAMEN DE RECUPERACIÓ per a aquells alumnes amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària l’alumne tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària al juny en la que serà avaluat dels continguts treballats durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 2n BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

Per qualificar la matèria:

– Es realitzaran com a mínim dos exàmens parcials en cada trimestre. La mitjana de les qualificacions obtingudes constituiran el 80% de la nota final de l’avaluació.
-Al final del trimestre es realitzarà una prova final de tots els continguts treballats durant el mateix i la nota constituirà el 20% de la nota final de l’avaluació.

La nota obtinguda dels apartats anteriors serà, sense arrodonir, la nota de l’avaluació i la nota final de l’ curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Ja que les notes en el Batxillerat LOMCE són nombres naturals de l’1 al 10, a l’hora de determinar la nota final de curs es tindrà en compte l’esforç i l’actitud i això permetrà arrodonir la nota tant cap al número enter superior com cap al inferior.

Al final de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

Els/les alumnes que falten a un examen tindran dret a realitzar-lo en una altra data sempre que la falta d’assistència siga degudament justificada. La no justificació de la falta implicarà que aquest bloc de continguts sigui qualificat amb un 0.

Si un/a alumne/a és sorprès/a en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xulles, d’un altre company o companya o d’una altra manera se li suspendrà l’examen amb un 0.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de MAIG s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana siga inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària l’alumne/a tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària en la que serà avaluat dels continguts treballats durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ ANATOMIA APLICADA 1r BATXILLERAT

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

La nota de cada avaluació s’obté mitjançant percentatges:

– Continguts: 50% es valorarà les proves escrites basades en els indicadors d’èxit.
– Procediments : 40% Es valorarà el Portfolio de l’alumne / a que inclourà activitats i exercicis, memòries d’activitats pràctiques, realització de presentacions digitals, exposicions orals de treballs de recerca, lectures, qualsevol altra activitat que es crega convenient segons la unitat didàctica.
– Actitud: 10% de la nota tindrà en compte l’assistència, puntualitat, interès, comportament, respecte…

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

Si un alumne/a ha aprovat les tres avaluacions tindrà l’assignatura aprovada amb la nota corresponent a la mitjana aritmètica dels exàmens. Ja que la nota final d’avaluació i de curs ha de ser un nombre enter s’estableix que no s’arrodonirà per al càlcul de la nota d’avaluació mentre que la nota final de curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Per obtenir aquesta nota final de curs s’arrodonirà el resultat de la mitjana de manera que si les dècimes són iguals o superiors a 5 la nota resultant serà la unitat superior.

Si el resultat d’alguna de les avaluacions trimestrals és d’insuficient l’alumne podrà fer una PROVA DE RECUPERACIÓ dels temes treballats durant aquest trimestre al finalitzar el mateix.

En el cas que el resultat de la mitjana de les tres avaluacions sigui inferior a 5 l’alumne/a serà convocat a realitzar la prova extraordinària.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els/les alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Els/les alumnes tindran una orientació sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen. També se’ls pot proporcionar un quadern d’activitats per facilitar la preparació de l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

La nota de cada avaluació s’obté de la següent manera:

– Un 75% de la nota correspon a proves escrites (almenys una per avaluació). Entre las proves escrites es realitzaran estudis de cas (prova 1), i proves que continguin preguntes de resposta curta i preguntes de resposta llarga estructurada (prova 2) corresponents al model d’examen del programa del diploma.

– Un 25% de la nota correspon a les activitats, treballs d’investigacions, memòries de les pràctiques, actitud.

La nota de l’avaluació serà la suma dels dos apartats anteriors.

Com es tracta d’una avaluació sumativa si un alumne no supera la primera avaluació, aquesta serà recuperada en el moment que s’aprovi alguna de les avaluacions següents, sent per tant els exàmens acumulatius.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La nota final de l’assignatura en l’avaluació ordinària de juny s’obtindrà de la realització d’una mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cada un dels tres trimestres. En el cas que el resultat de la mitjana sigui inferior a 5 l’alumne podrà realitzar una recuperació final.

* Sistemes Ambientals i Societats és l’assignatura avançada dels / les alumnes / as amb perfil Ciències Socials a Batxillerat Internacional , s’examinaran al maig d’aquest curs (18 i 19 maig de 2020). Aquesta avaluació externa representa el 75% mentre que l’avaluació interna serà el restant 25%.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els/les alumnes que no aprovin en l’avaluació ordinària LOMCE de juny s’hauran de presentar a la prova extraordinària a la data i hora publicada amb anterioritat en els panells informatius del centre. Aquest examen tindrà caràcter d’examen final i la nota serà l’obtinguda en l’examen. Es considerarà aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BIOLOGIA 1r I 2n BATXILLERAT INTERNACIONAL

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

Els criteris de qualificació tant a primer com a segon curs són:

1. Un 60% de la nota de cada avaluació correspondrà a les proves escrites de resposta oberta i que es corresponen amb el model de preguntes de la prova 2 i 3 del programa del diploma i amb el model de preguntes que fins ara s’han realitzat a la PAU. Es realitzaran com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació. El contingut d’aquests exàmens serà en ocasions corresponent al temari del BI, en altres al del currículum del batxillerat LOMCE i en altres inclourà continguts de tots dos programes segons la matèria que s’imparteixi en cada moment .
2. Un 20% es correspondrà amb la mitjana dels resultats de les proves tipus test. Aquestes proves consisteixen en preguntes d’opció múltiple, amb quatre opcions per pregunta i només una resposta correcta. Es realitzarà com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació .
3. El 20% restant fa referència a les memòries de les pràctiques que s’han realitzat i de les investigacions desenvolupades (treball de recerca individual, participació en el projecte de grup 4 i qualsevol altra investigació desenvolupada per tota la classe). En el cas de treballs d’investigació els alumnes seran qualificats seguint els criteris que marca l’organització del Batxillerat Internacional. Aquests criteris dicten que la puntuació màxima que es pot aconseguir són 24 punts (que equivaldran en aquest cas a la nota màxima de 10).

En el cas que en alguna avaluació les característiques del contingut treballat suposin la no realització de cap activitat pràctica, el 20% de la nota final que corresponia a aquesta prova serà anul·lat de manera que el 80% de la nota es correspondrà amb la mitjana de les proves escrites de resposta oberta (en lloc del 60%) i el 20% a les proves test.

Totes les proves escrites realitzades seran qualificades sobre 10 per la qual cosa la mitjana final d’avaluació i de curs per calcular la nota LOMCE també estarà referida a un màxim de 10 punts. Es donarà per superada la matèria quan la qualificació superi el 5.

A partir d’aquesta nota final d’avaluació i de curs i es calcularà la nota corresponent al BI (sobre un màxim de 7 punts).

Els alumnes que falten a un examen tindran dret a realitzar-lo en una altra data sempre que la falta d’assistència sigui degudament justificada. La no justificació de la manca implicarà que aquest bloc de continguts sigui qualificat amb un insuficient.

Si un alumne/a és sorprès en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xulles, d’un altre company o companya o de qualsevol altra forma se li suspendrà l’examen amb 0.

Cada falta d’assistència a classe no justificada suposarà una reducció de 0,25 punts de la nota final de l’ avaluació fins a un màxim d’1 punt.

L’assistència a les activitats pràctiques serà obligatòria i l’absència a una d’elles haurà de ser degudament justificada. En cas de no ser correctament justificada es qualificarà amb un 0.

Els/les alumnes que en una unitat tinguen un nombre de faltes no justificades superior al 10% de classes perdran el dret d’examinar-se per unitat i hauran de fer un examen global per trimestre per a ser avaluats.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

Ja que la nota final d’avaluació i de curs ha de ser un nombre enter s’estableix que no es s’arrodonirà per al càlcul de la nota d’avaluació mentre que la nota final de curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents.

Al final de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes/as amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els/les alumnes que hagen suspès al juny es presentaran a la prova extraordinària de juliol que consistirà en preguntes referents als temes treballats al llarg del curs.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL TALLER D'APROFUNDIMENT LABORATORI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA DE 3r ESO

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

La nota de cada avaluació s’obté mitjançant els següents percentatges:

-Continguts 35%: mitjançant proves escrites.
-Procediments 35%: fitxes de laboratori, memòries, presentacions orals i digitals.
-Actitud 30%. S’utilitzarà una llista de control de tal manera que l’alumne partirà amb una nota de 10 i per cada anotació es li anirà restant 0,25 punts.

LLISTA DE CONTROL 1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació
Faltes d’assistència injustificades      
Retards      
Falta de material (bata …)      
Comportament no adequat      
No lliurament puntual dels treballs      
No neteja ni recull el material després de la pràctica      
Altres      

Cada alumne/a ha d’acudir al laboratori amb la seua bata neta corresponent.

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La nota final serà calculada mitjançant la mitjana aritmètica de les tres avaluacions. Ja que la nota final d’avaluació i de curs ha de ser un nombre enter s’estableix que no s’arrodonirà per al càlcul de la nota d’avaluació mentre que la nota final de curs s’obtindrà de la mitjana de cadascuna de les avaluacions tenint en compte els decimals corresponents. Per obtenir la nota final de curs s’arrodonirà el resultat de la mitjana de manera que si les dècimes són iguals o superiors a 5 la nota resultant serà la unitat superior.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària s’hauran de presentar a la prova extraordinària. Els alumnes tindran una orientació sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen.

També se’ls pot proporcionar un quadern d’activitats per facilitar la preparació de l’examen.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'ÀMBIT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC. PR4.

AVALUACIÓ TRIMESTRAL:

L’avaluació és contínua i personalitzada. Es realitzarà per àmbits i matèries i es basarà en el grau d’assoliment de les competències clau i la consecució dels objectius generals d’etapa. Les qualificacions obtingudes es traslladaran a les matèries corresponents de 4t d’ESO. Es podran assignar diferents qualificacions a les matèries que conformen l’àmbit, tenint en compte que, si s’ha aprovat l’àmbit, cap de les matèries que el conformen pot tenir una qualificació negativa.

La nota de cada avaluació s’obté a partir dels següents percentatges:

• Un 60% de la nota correspondrà a la mitjana de la nota obtinguda en les proves escrites realitzades. L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc.) en cas de no justificar la manca de forma convenient, l’examen es donarà per suspès sent qualificat amb un insuficient (0). Realitzarà l’examen el primer dia d’incorporació a l’institut que tingui classe de l’assignatura mostrant el justificant mèdic.
• Un 30% de la nota correspondrà als treballs realitzats.
– S’avaluarà quadern de classe. Els aspectes a valorar seran la realització de totes les activitats proposades: exercicis realitzats a classe o a casa, la correcció d’aquestes activitats, presa d’apunts, resums i esquemes.
– Els projectes relacionats amb l’àmbit científic.
– Informes de les pràctiques en el cas de Ciències Aplicades a la Activitat Professional.
– Treballs monogràfics, presentacions…
• Un 10% de la nota correspondrà a l’actitud.
– Participació adequada i col·laboració en la marxa de la classe i en els treballs a realitzar.
– Comportament adequat. Respecte cap al material i cap als companys i les seues idees.
– Bons hàbits de treball.
– Cada retard (0,1%) i falta no justificada (0,25%) restarà sobre la nota actitud.

D’aquesta manera s’obtindrà la nota de cada matèria (la de Matemàtiques, i la de Ciències Aplicades a l’Activitat Professional).

AVALUACIÓ ORDINÀRIA:

La qualificació final de l’àmbit correspon a la mitjana de les tres avaluacions. Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5.

Les qualificacions finals obtingudes es traslladaran a les matèries corresponents de 4t d’ESO. Es podran assignar diferents qualificacions a les matèries que conformen l’àmbit, tenint en compte que, si s’ha aprovat l’àmbit, cap de les matèries que el conformen pot tenir una qualificació negativa.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Els alumnes que no aproven en l’avaluació ordinària de juny deuran de presentar-se a la prova extraordinària de finals de juny.

INDICADORS I PROCEDIMENTS PER A L'AVALUACIÓ I REVISIÓ DEL TALLER DE LABORATORI DE CIÈNCIES DE LA NATURA DE 1r I 2n ESO. FONS SOCIAL EUROPEU: ACTIVITATS D'EXTENSIÓ EDUCATIVA.

Atès que aquest taller és per definició extracurricular i internivell, fora de l’oferta ordinària dels ensenyaments obligatoris i està enfocat per proporcionar a l’alumnat en risc d’abandonament metodologies diverses, actives, col·laboratives, que desenvolupen les competències del segle XXI, el primer indicador de èxit serà l’assistència continuada a aquest. Per registrar aquest aspecte, es farà constar en cada sessió la participació dels alumnes compromesos signant un full d’assistència.

D’altra banda, l’evolució positiva en els aspectes actitudinals i procedimentals es registraran mitjançant l’observació directa del treball al laboratori i la resta d’espais en què es treballi i es reflectirà en reixetes elementals d’objectius observables, en què cada participant ha de practicar la seua pròpia autoavaluació.

NOM 1 2 3 4 5
He estat puntual al taller.        
He cooperat amb el grup.        
He respectat a tots els membres del grup.        
He estat respectat per tots els membres del grup.        
He respectat les normes del laboratori i altres espais de treball.        
He netejat i replegat els materials en acabar.        
Valoració global per altres membres del grup.        
Altres observacions.        

Propers esdeveniments de Biologia i geologia


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Biologia i geologia

09 juliol 2020

GUANYADORES DEL CONCURS “CONFINATURA”

Ja tenim els guanyadors del concurs Confinatura, organitzat pel departament de Biologia i Geologia. Les guanyadores poden passar pel centre a recollir el seu corresponent…
30 juny 2020

CONCURS CONFINATURA

El Departament de Biologia i Geologia ha organitzat per tercer any consecutiu el concurs de fotografia CONFINATURA. Totes les fotografies que participen s'han reunit en…
Top