Biologia i geologia

COMPONENTS

PROFESSOR/A

ASSIGNATURA

GRUP

HORARI ATENCIÓ  FAMÍLIES

EMAIL

Maria José Hernández López

Biologia

Nivell Superior

1er BI

2n BI

Dilluns

(12:10-13:05)

mj.hernandez@edu.gva.es

Ana Torres Carañana

Biologia i Geologia

1er ESO A

1er ESO B

3er ESO A

3er ESO B

3er ESO C

Dilluns

(09:50-10:45)

a.torrescaranana@edu.gva.es

Biologia Humana i Salut

1er BATX

Antonio Vázquez

Ferrando

Biologia i Geologia

3er ESO D

Dimecres

(12:10-13:05)

av.vazquezferrando@edu.gva.es

Biologia i Geologia

4t ESO

Biologia

2n BATX

Sistemes Ambientals i Societats

1er BI

María Vélez Pacios

Biologia i Geologia

1er ESO C

1er ESO D

Dijous

(12:10-13:05)

m.velezpacios@edu.gva.es

Biologia Geologia i Ciències Ambientals

1er BATX

Ciències Aplicades II

2n CFB

administració

PLA DE CONTINGÈNCIA

MESURES ESPECÍFIQUES LABORATORI BIOLOGIA I GEOLOGIA (A103)

AFORAMENT: inferior a 12 alumnes, disposats 5 alumnes per bancada (tenint en compte que 2 alumnes de cada banc estaran d’esquena a la pissarra en el cas de ser usat el laboratori com a aula).

NORMES GENERALS DE L’AULA DEL LABORATORI DE BIOLOGIA I GEOLOGIA.(A 103).

 1. Està terminantment prohibit que l’alumnat romanga sol al laboratori. En el cas de realitzar una investigació individual com és la Monografia o l’Avaluació Interna sempre estarà acompanyat d’un professor/-a, podrà estar amb un/-a professor/-a que done classe en aquest moment, sempre que no hi haja risc en la manipulació. En cas d’absència de professor/-a es buscarà una aula alternativa realitzant la guàrdia fora de laboratori.
 2. Cada alumne/-a s’asseurà en el lloc assignat pel professor/-a.
 3. Es deixaran les motxilles i tot allò que no tinga a veure amb la pràctica al prestatge col·locat sota la bancada prèvia desinfecció d’aquesta. La jaqueta al respatller del tamboret, així com altres peces (bufandes, etc.).
 4. L’alumne/-a no podrà agafar el material de cap de les prestatgeries i armaris. Només quan el professor/-a ho indique.
 5. L’alumne/-a seguirà les explicacions del professorat i s’ha d’assegurar que ha entés el procediment abans de començar a manipular amb la instrumentació.
 6. Respecte a la seguretat, l’alumnat atendrà les advertències i actuarà amb prudència per a evitar accidents.
 7. Un cop acabada la pràctica el material es netejarà* i es deixarà on el professor/-a ho indique (al banc a prop de les piles, o en les safates habilitades per a cada professor/-a).
 8. L’alumne/-a tindrà cura el material i es responsabilitzarà del material assignat.
 9. En cas de trencament o qualsevol altre incident es comunicarà a la professora la qual prendrà les mesures que considere adequades.
 10. Es recorda que en el laboratori com en qualsevol altra aula no es pot menjar ni beure** ni utilitzar el mòbil (llevat que la professora ho permeta).
 11. Recollir els cabells amb una goma.
 12. En el cas d’utilització de microscopi i lupes informar de qualsevol infecció ocular.
 13. El material de dissecció, reactius… es guarda amb clau fora de l’abast de l’alumnat.

MESURES ESPECÍFIQUES DAVANT LA COVID:

Mentre les condicions sanitàries no ho permeten, les classes pràctiques al laboratori se substituiran per activitats a l’aula mitjançant visionament de vídeos que recreen la pràctica o l’ús de laboratoris virtuals.

En el cas que de manera excepcional es realitzen pràctiques al laboratori, la dotació mínima segons el protocol oficial:

 • Sabó de mans (és la millor opció des del punt de vista higiènic).
 • Dispensador de gel hidroalcohòlic.
 • Dispensador de paper individual.
 • Netejador desinfectant multiusos de pistola per al seu ús per part del professorat.
 • Esprai d’alcohol al 70%.
 • Caixa de guants d’un sol ús homologats.
 • Papereres amb bossa protegides amb tapa i accionades per pedal, a causa de la quantitat de residus que es generen en aquesta aula.
 • Ulleres de seguretat.
 • Bata de laboratori o alguna peça de protecció.

Pel que fa a l’activitat diària en el supòsit de realitzar pràctiques es procedirà de la següent manera:

 1. L’alumnat accedirà obligatòriament a laboratori amb mascareta. En el cas que es deteriore se li proporcionarà una altra.
 2. Queda terminantment prohibit intercanviar material escolar o de laboratori.
 3. Les finestres i portes de laboratori es mantindran permanentment obertes durant tota la classe.
 4. La higienització de mans de l’alumnat es realitzarà a l’entrada i sortida de laboratori.
 5. Quan l’alumnat entre en el laboratori, havent estat aquest utilitzat prèviament per un altre grup, es procedirà a netejar amb el netejador desinfectant la part del mobiliari que utilitze. En el cas de realitzar la pràctica, es disposarà de zones individuals de treball que correspon a la zona que abastisca el paper de filtre a utilitzar com a base. Sempre serà a l’entrada a classe quan es faça aquesta operació amb l’objectiu de garantir que el mobiliari que s’utilitzarà està desinfectat. Després de la neteja, els materials d’un sol ús empleats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment a la desinfecció de mans.
 6. En el cas d’usar microscopis i lupes binoculars, es netejaran amb alcohol els oculars abans i després d’usar-los.
 7. En el cas de disposar d’ordinadors en el laboratori aquests es faran servir de manera individual i es desinfectaran abans i després del seu ús.
 8. En cas de ser possible i hi haja material i instruments suficients, es prioritzaran la realització de tasques individuals enfront de les col·lectives que suposen disminuir la distància de seguretat encara més i compartir material.
 9. Si l’alumnat hagués de treballar en parella, i ha de compartir material i instruments haurà d’extremar les mesures d’higiene i evitar tocar-se la cara (boca, nas, ulls) en tot moment.
 10. L’alumnat haurà de romandre al seu lloc a l’espera que la professora li repartisca el material de laboratori.
 11. Els materials i instruments de laboratori estaran controlats en tot moment, i no podrà estar en un lloc on l’alumnat tinga accés directe a ells.
 12. Els materials i instruments no poden estar passant de mà en mà sense cap control. A la fi de l’ús d’un material o instrument, aquest haurà de ser desinfectat abans de ser utilitzat per un altre alumne. El procés de desinfecció dependrà del tipus d’objecte a desinfectar, el tipus de material* de què està fet i pot realitzar-se mitjançant diversos procediments:
  • Neteja directa amb aigua i sabó.
  • Neteja amb una solució higienitzant d’aigua i lleixiu.
  • Ús d’esprai d’alcohol de 70º.
 13. També s’haurà d’establir el seguiment de l’alumnat que ha utilitzat cada material i cada instrument de laboratori per afavorir la traçabilitat en cas d’un possible contagi.
 14. Per a la higienització de les mans es pot utilitzar l’aixeta que hi ha al laboratori (havent-hi si s’escau evitar aglomeracions d’alumnat al voltant d’ell).
 15. La rentada de mans a la pila es pot substituir per l’ús de gel hidroalcohòlic.
 16. Un cop finalitzada la rentada de mans, es tancarà l’aixeta usant paper (a l’hora d’obrir-lo no cal perquè ens rentem les mans amb aigua i sabó immediatament).
 17. **L’aixeta de laboratori s’utilitzarà de manera exclusiva per a l’activitat pràctica a realitzar i per a la higiene de mans, quedant terminantment prohibit utilitzar-los per beure aigua, ni per omplir ampolles.

Pel que fa als equips de protecció, el professorat de laboratori, haurà d’utilitzar els següents equips de protecció individual:

 • Ús de bata (és recomanable rentar-se de manera diària per sobre dels 60º).
 • Mascareta quirúrgica o FP2 sense vàlvula.
 • Pantalla facial o ulleres de protecció si hi ha poca distància de seguretat amb l’alumnat.
 • Guants d’un sol ús.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L'ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC 1r ESO

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
ÀMBIT CIENTÍFIC-MATEMÀTIC 1r d’ESO

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA (Web Familia).
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà mitjançant la plataforma AULES on tindran recursos digitals semblants als utilitzats en classe, així com un altre tipus de material, com: dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, formularis autocorrectius…

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga operatiu i actualitzat.

MATERIAL

Llibre de text:

Biologia i Geologia 1r ESO. Editorial Oxford. Inicia-Dual. ISBN 978-84-673-8581-6.

Matemàtiques 1r ESO. Editorial Oxford. Inicia-Dual. ISBN 978-84-673-85830.

Altres materials: Vídeos, enllaços, jocs temàtics, fitxes proporcionades pel professorat en la plataforma AULES.

MÈTODE DE TREBALL

 • Les classes seran presencials. L’àmbit Científic-Matemàtic inclou les assignatures de Biologia i Geologia i Matemàtiques que seran impartides pel mateix docent. A més a més hi ha una hora de codocència amb un/a professor/a especialista.
 • L’alumne/a portarà un arxivador d’anelles amb fundes per a cada matèria. Les activitats que es facen a casa s’entregaran, si escau, per la plataforma AULES.
 • L’alumne/a haurà de portar un retolador de pissarra de color negre o blau.
 • En cada avaluació es realitzarà un projecte interdisciplinari que incloga continguts de les dues matèries.
 • En el cas que es suspenguen les classes presencials, les activitats i els exàmens es faran mitjançant l’ús de la plataforma AULES. Arribat el moment via ITACA seran informats sobre la metodologia de treball a emprar i qualsevol altra informació d’interés.

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’ACTIVITATS

Les activitats demanades per la professora de la matèria han de presentar-se en la DATA proposada per aquesta. Cap activitat serà recollida fora de termini a excepció que hi haja una justificació raonable al respecte i la professora així ho considere.

En la presentació de l’arxivador d’anelles hauran de seguir-se les següents indicacions:

 1. L’alumnat haurà de portar quadern d’anelles en les pàgines numerades. La seua professora s’ho indicarà.
 2. Cal posar la data al començament de cada classe.
 3. El quadern ha d’estar net: la distribució d’espais ha de ser correcta i equilibrada (marge), deixant espais en blanc per a possibles correccions, evitant tindre fulles en blanc, escrivint pels dos costats de les fulles.
 4. Sempre hi haurà un títol al començament de cada tema, seguit per un índex i unes qüestions inicials.
 5. Totes les qüestions demanades per la professora es presentaran amb l’enunciat i es contestaran en bolígraf blau o negre. MAI en llapis, a excepció que la professora així ho indique (ex: en matemàtiques).
 6. Totes les activitats seran corregides a classe amb bolígraf de color roig.
 7. Si la professora demana revisar les activitats i els apunts de classe i aquestes no estan corregides o sense enunciat, es penalitzarà la seua qualificació.
 8. Quan fem esquemes o dibuixos tots porten títol. Els dibuixos han de pintar-se i rotular-se sempre.
 9. Al final de cada tema cal fer el glossari i el mapa conceptual.

Tots aquests aspectes seran tinguts en compte a l’hora d’avaluar les activitats i resta de tasques per la qual cosa cal que intenteu seguir-los des del primer dia.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat tenim en compte els criteris d’avaluació descrits al DECRET 87/2015, de 5 de juny. Els criteris d’avaluació es concreten i quantifiquen amb una sèrie d’indicadors d’èxit per a la qual cosa es tomarà com a referència el Document Pont elaborat pel Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, cultura i esport. Amb aquests indicadors d’èxit es treballen les diferents competències clau que ha d’assolir l’alumnat durant l’etapa de l’ESO.

COM S’OBTÉ LA NOTA D’AVALUACIÓ?

La nota de cada avaluació d’ambdues matèries s’obtindrà a partir dels següents percentatges que tenen en compte les competències clau.

Percentatge

Instruments d’avaluació

Instruments de qualificació

60%

Proves escrites i si cal orals i presentacions.

Proves escrites basades en els criteris d’avaluació i en els indicadors d’èxit.
Rúbriques de continguts de presentació
Proves en AULES.

30%

Quadern de l’alumne/a.
Activitats.
Treballs de recerca.
Exposicions orals.

Rúbrica del quadern, presentació (ordre, neteja…), puntualitat d’entrega, continguts, correccions.
Fitxes d’activitats.
Projecte de l’àmbit.
Lectures voluntàries.
Notícies científiques.

10%

Valoració de l’actitud.

Rúbrica d’actitud (assistència, puntualitat, interés per la matèria, participació, comportament, respecte del torn de paraula i dels companys i materials…).

PROJECTE DE L’ÀMBIT

Al final de cada avaluació es realitzarà i presentarà un projecte que integre els continguts treballats en les dues matèries la qualificació del qual serà comunicada a l’alumnat adientment.

ASSISTÈNCIA

 • Les faltes d’assistència a classe i particularment a les proves escrites o orals hauran de ser justificades adientment per l’alumnat. El primer dia de la incorporació a classe hauran de presentar-li a la professora un justificant mèdic o oficial, dels pares o tutors legals (per ITACA).
 • En el cas que l’absència es done un dia en què hi haguera una prova o examen els pares o tutors legals deuran avisar telefònicament el mateix matí de la prova. La prova es realitzarà el mateix dia d’incorporació de l’alumne/a.
 • La situació d’un període no presencial no eximeix de no realitzar classe o fer exàmens o d’assistir a classe virtual si fora el cas.

COM S’OBTÉ LA NOTA FINAL DEL CURS

L’avaluació final serà la mitjana aritmètica de totes les avaluacions.

RECUPERACIONS

En Biologia i Geologia, si al final de l’avaluació la qualificació no arriba al 5, es realitzarà una recuperació de la part no superada. En cas de recuperar, constarà un 5 en l’avaluació.

En Matemàtiques, en el cas que la nota final de curs no arribe a 5 es farà una recuperació a final de la tercera avaluació amb una prova per recuperar l’avaluació suspesa si només és una, o de tota la matèria si són més. La nota final serà la que l’alumne obtinga en aquesta prova.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’alumnat que no aprove en l’avaluació ordinària de qualsevol de les matèries (Biologia i Geologia o Matemàtiques) de juny s’haurà de presentar a la prova extraordinària. L’alumnat serà informat amb temps sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen. També se’ls pot proporcionar un quadern d’activitats per a facilitar la preparació de l’examen.

Aquesta informació estarà disponible per a l’alumnat i pares/tutors legals en la plataforma AULES del grup de l’alumnat.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r ESO

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i a causa de la situació derivada de la COVID19 les classes seran semipresencials.

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà reforçat amb:
  • La plataforma AULES:

   1. Tindran disponible les mateixes presentacions digitals utilitzades per la professora en classe presencial així com un altre tipus de recursos (*): dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, formularis, enllaces webs d’interés, etc.
   2. És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.
  • La plataforma WEBEX de videoconferències:

   1. En cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que en les classes presencials.
   2. S’intentarà que els alumnes que estiguen a casa puguen seguir la classe presencial via aquesta plataforma quan estiga activa.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

 • S’utilitzarà com a llibre de suport per al desenvolupament de les diferents unitats didàctiques el de “Biologia i Geologia” 3r d’ESO de l’editorial OXFORD.
 • El desenvolupament de les classes es realitzarà utilitzant presentacions digitals, vídeos… que seran així mateix facilitats als alumnes via AULES.
 • També se’ls subministrarà als alumnes altre tipus de material, com: dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, etc. Els materials seran pujats a la plataforma AULES per a evitar l’intercanvi de paper.

NORMES D’ENTREGA D’ACTIVITATS

 • L’alumnat portarà una llibreta o quadern d’anelles per a prens notes, anotacions i fer les activitats que se li demanen en classe si és el cas.
 • Totes les activitats hauran de presentar la data de realització.
 • Les activitats seran corregides amb bolígraf roig.
 • Quan la professora ho sol·licite es pujarà a AULES les imatges escanejades del quadern en un únic arxiu de PDF amb les inicials de l’alumne o alumna i el nom de la tasca.
 • S’utilitzaren un altre tipus de recursos d’activitats en la plataforma *AULES com ja s’ha indicat anteriorment*.

CONTINGUTS

 • Tema 1: L’organització del cos humà.
 • Tema 2: Alimentació i nutrició.
 • Tema 3: Aparell digestiu i respiratori.
 • Tema 4: Aparell circulatori i excretor.
 • Tema 5: Sistema nerviós i endocrí.
 • Tema 6: Receptors i efectors.
 • Tema 7: La funció de reproducció.
 • Tema 8: La salut i la malaltia.
 • Tema 9: Els ecosistemes.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat ens basem en els criteris establits en el «DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana» que concreten i completen per a aquesta, als establits en el RD1105/2014. Aquests criteris estan relacionats directament amb els continguts del curs i amb les competències clau que l’alumne ha adquirit durant l’etapa de l’ESO i que continuarà reforçant durant el batxillerat. (*CCLI: Competència de Comunicació lingüística. *CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: Competència digital. *CAA: Competència d’Aprendre a aprendre. CSC: Competències socials i cíviques. *SIEE: Competència de Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. *CEC: Competència de Consciència i expressions culturals).

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de la matèria consistirà en:

Un 70% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites realitzades:

Depenent de la situació d’assistència a classe les proves podran ser realitzades en la plataforma AULES en diferents formats:

 • Tipus test, preguntes de resposta curta, preguntes de desenvolupament, proves orals…
 • En tot cas s’indicarà el format de la prova, així com el dia i hora de realització de la prova.

Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.

Un 20% correspondrà als treballs, tasques, activitats, lectures… realitzades.

 • Aquestes tasques es qualifiquen atenent diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). En tot cas s’informarà l’alumnat de la manera de qualificació de les tasques.
 • Les tasques han de ser personals i originals.
 • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups s’entregarà una sola tasca per equip.
 • Es podran entregar fins a una data límit establida. El lliurament de tasques en dates posteriors pot suposar una penalització en la qualificació.
 • Serà necessari presentar i superar la meitat de la qualificació en aquest apartat per a poder fer mitjana amb les proves escrites.

Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD;CAA, SIEE, CEC.

El 10% restant al·ludeix a l’actitud de l’alumnat (comportament en classe, respecte pel material, companys, docent, interés per la matèria ,participació, puntualitat en les tasques entregades en la plataforma *AULES, assistència i puntualitat a les classes presencials i a les possibles classes impartides per *WEBEX si es donara la situació). Competències qualificades: *CAA, CSC, *SIEE.

RECUPERACIÓ

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS

Al final de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes amb una qualificació insuficient en l’avaluació. La nota màxima que es pot obtindre en la nota d’avaluació en recuperar és un 5.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària de final de curs l’alumnat tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària al juny en la qual serà avaluat dels continguts treballats durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t ESO

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i tot a la situació derivada de la COVID19 les classes seran presencials. De totes maneres:

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà presencial i reforçat amb la plataforma AULES on tindran disponible tots aquells recursos (*) necessaris per al seguiment de la matèria: enllaços web, vídeos, documents en pdf, presentacions, qüestionaris, notícies d’interés científic, etc.
 • La plataforma WEBEX de videoconferències: en cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

 • S’utilitzarà com a llibre de text de referència el de Biologia i Geologia de l’editorial Oxford.
 • S’utilitzaran altre tipus de recursos com els anteriorment indicats (*). Tant els materials com les activitats proposades estaran disponibles a la plataforma AULES de manera que es minimitze l’intercanvi de paper.
 • L’alumnat podrà disposar d’una llibreta on copiar apunts i realitzar activitats (material personal i intransferible).
 • Durant les classes presencials s’utilitzarà una metodologia activa i participativa complint sempre amb el protocol de contingència COVID19.
 • Es valorarà la realització de les proves escrites presencialment o la plataforma AULES. L’alumnat serà informat en tot moment amb antelació del dia, hora i medi de realització de la prova.
 • Per minimitzar l’intercanvi de paper, la major part de les activitats i tasques propostes seran pujades a la plataforma AULES on seran corregides i qualificades. L’alumnat serà informat puntualment de totes elles i del període de temps que té per realitzar-les i presentar-les.

CONTINGUTS IMPARTITS

A la part de continguts de la matèria que fan referència al bloc 4 de “ecologia i mediambient”, s’afegiran els continguts sobre ecosistemes (bloc 3) que no va donar temps a impartir durant el curs 2019-2020 a causa de la pandèmia per la COVID19.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat ens basem en els criteris establerts en el «DECRET 87/2015, de 5 de juny, de Consell, pel qual s’estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat a la Comunitat Valenciana» que concreten i completen per a aquesta, als que estableix el RD 1105/2014.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació estan directament relacionats amb les competències bàsiques establertes en el currículum CCLI: Competència de Comunicació lingüística. CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: Competència digital. CAA: Competència d’aprendre a aprendre. CSC: Competències socials i cíviques. SIEE: Competència de Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. CEC: Competència de Consciència i expressions culturals.

La qualificació de la matèria consistirà en:

 • Un 70% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites, orals o presentacions realitzades. Depenent de la situació d’assistència a classe, les proves podran ser realitzades a la plataforma AULES en diferents formats: Tipus test, preguntes de resposta curta, preguntes de desenvolupament, proves orals… En tot cas s’indicarà el format de la prova , així com el dia i hora de realització d’aquesta. Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 20% correspondrà als treballs, tasques, activitats, lectures, exposicions orals… realitzades.

  • Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (tipus de presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). En tot cas s’informarà a l’alumnat de la manera de qualificació de les tasques.
  • Les tasques han de ser personals i originals.
  • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
  • Es podran lliurar fins a una data límit establerta. El lliurament de tasques en dates posteriors pot suposar una penalització en la qualificació de l’actitud més de la no qualificació d’aquesta.
  • Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 10% restant fa referència a l’actitud de l’alumnat (comportament a classe, respecte pel material, companys, docent, interés per la matèria, participació, puntualitat en les tasques lliurades a la plataforma AULES, assistència i puntualitat a les classes presencials i a les possibles classes impartides per WEBEX si es donés la situació). Competències qualificades: CAA, CSC, SIEE.

RECUPERACIÓ

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS

En el cas que algun alumne/a suspengués alguna de les avaluacions, se li permetrà recuperar-la presentant les tasques o proves pendents. La nota màxima que es pot obtenir a la nota d’avaluació al recuperar és un 5.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària de final de curs l’alumnat tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària al juny, consistent en el lliurament de treballs sobre els continguts impartits durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

Aquesta informació estarà disponible per a l’alumnat i pares/tutors legals a la plataforma AULES del grup de la matèria.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r BATXILLERAT

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
BIOLOGIA i GEOLOGIA 1r DE BATXILLERAT

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i a causa de la situació derivada de la COVID19 les classes seran semipresencials.

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà reforçat amb

  • La plataforma AULES:

   • Allà tindran disponible les mateixes presentacions digitals utilitzades per la professora a classe presencial així com un altre tipus de recursos (*): dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, formularis, enllaços webs d’interés, etc.
   • És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.
  • La plataforma WEBEX de videoconferències:

   • En cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.
   • S’intentarà que els alumnes que estiguen a casa puguen seguir la classe presencial via aquesta plataforma quan estiga activa.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

 • S’utilitzarà com a llibre de suport per al desenvolupament de les diferents unitats didàctiques el de “Biologia i Geologia” 1r de Batxillerat de l’editorial SM. SAVIA digital.
 • El desenvolupament de les classes es realitzarà utilitzant presentacions digitals, vídeos… que seran així mateix facilitats als alumnes via AULES.
 • També se’ls subministrarà als alumnes un altre tipus de material com: dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, etc. Els materials seran pujats a la plataforma AULES per evitar l’intercanvi de paper.

NORMES DE LLIURAMENT D’ACTIVITATS

 • L’alumnat portarà una llibreta o quadern d’anelles per a preses notes, apunts i fer les activitats que se li demanen a classe si és el cas.
 • Totes les activitats hauran de presentar la data de realització.
 • Les activitats seran corregides amb bolígraf vermell.
 • Quan la professora ho sol·licite es pujarà a AULES les imatges escanejades del quadern en un únic arxiu de PDF amb les inicials de l’alumne o alumna i el nom de la tasca.
 • S’utilitzaran altres tipus de recursos d’activitats a la plataforma AULES com ja s’ha indicat anteriorment*.

CONTINGUTS

El curs començarà amb aquells temes no tractats el curs 19/20 i que es consideren imprescindibles perquè afronten amb els coneixements necessaris en curs següent. Posteriorment es tractaran les Unitats Didàctiques corresponents al curs de 1r de Batxillerat en ordre que es mostra a continuació:

 • Unitat 0. Genètica Mendeliana.
 • Unitat 1. La naturalesa bàsica de la vida de la vida.
 • Unitat 2. L’organització cel·lular dels éssers vius.
 • Unitat 3. L’organització pluricel·lular dels éssers vius.
 • Unitat 4. La biodiversitat: origen i conservació.
 • Unitat 5. La classificació dels éssers vius.
 • Unitat 6. La nutrició de les plantes.
 • Unitat 7. La nutrició en els animals (I): digestió i respiració.
 • Unitat 8. La nutrició en els animals (II): circulació i excreció.
 • Unitat 9. La relació i reproducció en les plantes.
 • Unitat 10. La relació i coordinació en els animals.
 • Unitat 11. La reproducció en els animals.
 • Unitat 12. Història de la vida i de la Terra.
 • Unitat 13. Estructura interna i composició de la Terra.
 • Unitat 14. Tectònica de plaques.
 • Unitat 15. Magmatisme i tectònica de plaques.
 • Unitat 16. Manifestacions de la dinàmica litosfèrica.
 • Unitat 18. Com funciona Terra.
 • Unitat 17. Els processos exògens i les roques que originen.
 • Unitat 18. Com funciona la Terra.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat ens basem en els criteris establerts en el «DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel que estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat a la Comunitat Valenciana» que concreten i completen per a aquesta, als que estableix el RD 1105/2014. Aquests criteris estan relacionats directament amb els continguts del curs i amb les competències clau que l’alumne ha adquirit durant l’etapa de l’ESO i que seguirà reforçant durant el batxillerat.

(CCLI: Competència de Comunicació lingüística. CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: Competència digital. CAA: Competència d’aprendre a aprendre. CSC: Competències socials i cíviques. SIEE: Competència de Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. CEC: Competència de Consciència i expressions culturals).

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de la matèria consistirà en:

 • Un 80% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites realitzades:

  • Depenent de la situació d’assistència a classe les proves podran ser realitzades a la plataforma AULES en diferents formats:

   • Tipus test, preguntes de resposta curta, preguntes de desenvolupament, proves orals, etc.
   • En tot cas s’indicarà el format de la prova, així com el dia i hora de la realització de la prova.
   • Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 20% restant correspondrà als treballs, tasques, activitats, lectures… realitzades.

  • Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). En tot cas s’informarà a l’alumnat de la manera de qualificació de les tasques.
  • Les tasques han de ser personals i originals.
  • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
  • Es podran lliurar fins a una data límit establerta. El lliurament de tasques en dates posteriors pot suposar una penalització en la qualificació.
  • Serà necessari presentar i superar la meitat de la qualificació en aquest apartat per poder fer mitjana amb les proves escrites.
  • Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.

L’actitud de l’alumnat (comportament a classe, respecte, interés, puntualitat en el lliurament…) es tindrà en compte de manera qualitativa a l’hora d’obtenir la nota final de l’avaluació.

Competències qualificades: CAA, CSC, SIEE.

RECUPERACIÓ

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS

A la fi de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes amb una qualificació insuficient en l’avaluació. La nota màxima que es pot obtenir a la nota d’avaluació en recuperar és un 5.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària de final de curs l’alumnat tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària al juny en la que serà avaluat dels continguts treballats durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

L’alumnat podrà pujar:

 • Fins a un 5% en la qualificació final de la nota de cada avaluació a través de lectura voluntària d’un llibre relacionat amb l’assignatura i la presentació d’una fitxa del llibre llegit (es valorarà l’extensió de la feina, la qualitat d’aquest, la presentació així com la correcció ortogràfica i gramatical de la mateixa).
 • Fins a un 5% en la qualificació final de la nota de cada avaluació a través de la tanca de notícies sobre matèria tractada en l’avaluació.

FITXA DE LECTURA

COGNOMS:

NOM:

DATA DE LLIURAMENT:

AVALUACIÓ:

AUTOR:

TÍTOL:

EDITORIAL I ANY DE PUBLICACIÓ:

TEMA PRINCIPAL:

RESUMEN:

CONCEPTES QUE HE REFORÇAT:

CONCEPTES NOUS QUE HE APRÉS:

VALORACIÓ PERSONAL (T’ha agradat? La recomanaries? Per què?):

En un full (que pots decorar i il·lustrar per a fer més atractiva la seua lectura) has d’indicar amb claredat les dades següents:

CAMP DE LA CIÈNCIA

FONT DE LA NOTÍCIA (ADREÇA WEB, REVISTA…)

TÍTOL DE LA NOTÍCIA

SUBTÍTOL

DATA

AUTOR

RESUM BREU
(Aquest apartat no es copia textualment, s’interpreta allò que diu l’article)

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BIOLOGIA 2n BATXILLERAT

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
BIOLOGIA 2n DE BATXILLERAT

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i a causa de la situació derivada de la COVID19 les classes seran semipresencials. Les classes es desenvoluparan en les dues modalitats (presencial i a distància) simultàniament de manera que els alumnes que estiguen a casa podran assistir a la classe a través de videoconferència simultània utilitzant la plataforma WEBEX.

S’utilitzarà també de la plataforma AULES per posar tots aquells recursos necessaris per al seguiment de la matèria: enllaços web, vídeos, documents en pdf, presentacions, qüestionaris, notícies d’interés científic, etc. És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

Es treballarà amb el Llibre de text: Biologia 2n BATXILLERAT. Editorial: EDELVIVES ISBN: 97884-140-0336-7, a més d’amb les presentacions i materials complementaris que estaran accessibles a través de la plataforma AULES.

Es valorarà la realització de les proves escrites presencialment, a la plataforma AULES o per videoconferència a través de WEBEX segons les circumstàncies. L’alumnat serà informat en tot moment amb antelació del dia, hora i medi de realització de la prova.

Per a minimitzar l’intercanvi de paper, la major part de les activitats i tasques propostes seran pujades a la plataforma AULES. L’alumnat serà informat puntualment de totes elles i del període de temps que té per realitzar-les i presentar-les.

CONTINGUTS

 • Unitat 1: La base molecular de la vida.
 • Unitat 2: Els glúcids i els lípids.
 • Unitat 3: Les proteïnes.
 • Unitat 4: els àcids nucleics.
 • Unitat 5: La cèl·lula. Membrana i cobertes cel·lulars.
 • Unitat 6: El citoplasma cel·lular.
 • Unitat 7: El nucli cel·lular. La reproducció cel·lular.
 • Unitat 8: El metabolisme. Catabolisme.
 • Unitat 9: El metabolisme. Anabolisme.
 • Unitat 10: Genètica clàssica.
 • Unitat 11: Genètica molecular.
 • Unitat 12: Genètica de poblacions. Mutacions i evolució.
 • Unitat 13: Enginyeria genètica.
 • Unitat 14: Microbiologia i biotecnologia.
 • Unitat 15: Immunologia.

DISTRIBUCIÓ TEMPORAL

 • Primera avaluació: Unitats didàctiques 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
 • Segona avaluació: Unitats didàctiques: 7, 8, 9 i 10.
 • Tercera avaluació: Unitats didàctiques: 11, 12, 13, 14 i 15.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

En el cas d’assistència a classe la nota de l’avaluació serà la mitjana de les notes de les proves escrites realitzades.

Si es donés el cas d’una situació de confinament es podran realitzar proves per AULES (tipus test, preguntes curtes) o per WEBEX (exàmens orals) tenint aquestes un valor relatiu en funció del contingut a avaluar.

A la fi de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària de final de curs l’alumne tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària en què serà avaluat dels continguts treballats durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL TALLER DE APROFUNDIMENT DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 3r ESO

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
TALLER DE MEDIAMBIENT I SOSTENIBILITAT 3r ESO

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i a causa de la situació derivada de la COVID19 les classes seran semipresencials. Per tant,

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà reforçat amb la plataforma AULES on tindran disponible tots aquells recursos (*) necessaris per al seguiment de la matèria: enllaços web, vídeos, documents en pdf, presentacions (ppt, pptx), qüestionaris, notícies d’interés científic mediambiental, etc.
 • La plataforma WEBEX de videoconferències: aquesta és una eina virtual de la qual es podrà fer ús fonamentalment en el cas que se suspenguen les classes presencials. Si es donés aquest cas, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

 • Per al desenvolupament de la matèria la docent utilitzarà presentacions (ppt) i documents (pdf), així com recursos web, documentals, notícies de mitjans de comunicació i científiques, etc (*). Tant els materials com les activitats proposades estaran disponibles a la plataforma AULES de manera que es minimitze l’intercanvi de paper.
 • Durant les classes presencials s’utilitzarà una metodologia activa i participativa complint sempre amb el protocol COVID19.
 • L’alumnat presentarà els treballs escrits, informes… fonamentalment a la plataforma AULES. Excepcionalment, es valorarà la realització d’algun treball amb mitjans analògics de manera individual (pòster, etc).
 • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
 • Segons les condicions sanitàries es valorarà si l’exposició oral de treballs es realitza a l’aula o per videoconferència (plataforma WEBEX).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat ens basem en els criteris establerts en el «DECRET 87/2015, de 5 de juny, de Consell, pel qual s’estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat a la Comunitat Valenciana» que concreten i completen per a aquesta, als que estableix el RD1105/2014.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació estan directament relacionats amb les competències clau establertes en el currículum CCLI: Competència de Comunicació lingüística. CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: Competència digital. CAA: Competència d’aprendre a aprendre. CSC: Competències socials i cíviques. SIEE: Competència de Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. CEC: Competència de Consciència i expressions culturals.

La qualificació de la matèria consistirà en:

 • Un 50% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites, orals i presentacions realitzades. Depenent de la situació d’assistència a classe, les proves podran ser realitzades a la plataforma AULES en diferents formats: Tipus test, preguntes de resposta curta, preguntes de desenvolupament, proves orals… En tot cas s’indicarà el format de la prova, així com el dia i hora de realització d’aquesta. Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 30% correspondrà als treballs, tasques, activitats, lectures, presentació de notícies científiques… realitzades.

  • Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (tipus de presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). En tot cas s’informarà a l’alumnat de la manera de qualificació de les tasques. Es faran servir rúbriques d’avaluació.
  • Cada avaluació es presentés una notícia científica o de caràcter ambiental que tindrà de fins a un màxim de 0.5 punts. S’hi vincularà la notícia i es farà un breu resum de la mateixa i una valoració personal.
  • Les tasques han de ser personals i originals.
  • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
  • Es podran lliurar fins a una data límit establerta. El lliurament de tasques en dates posteriors pot suposar una penalització en la qualificació de l’actitud.
  • Es valorarà la realització de les exposicions orals dels treballs a l’aula o en WEBEX (per videoconferència).
  • S’intentarà que alguns dels treballs realitzats puguen tenir una visibilitat online, si no pot ser en el format clàssic (pòsters, etc).
  • Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 20% restant fa referència a l’actitud de l’alumnat (comportament a classe, respecte al professorat i entre alumnat, interés per la matèria, participació, puntualitat en les tasques lliurades a la plataforma AULES, assistència i puntualitat a les possibles classes impartides per WEBEX). Competències qualificades: CAA, CSC, SIEE.

La nota final de curs:

 • La qualificació de final de curs serà sumativa i resultant de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

RECUPERACIÓ

RECUPERACIÓ D’AVALUACIONS

En el cas que algun alumne/a suspengués alguna de les avaluacions, se li permetrà recuperar-la presentant les tasques o proves pendents. La nota màxima que es pot obtenir en la nota d’avaluació en recuperar és un 5.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

En cas de ser qualificat negativament en l’avaluació ordinària de final de curs, l’alumnat tindrà dret a presentar-se a una prova extraordinària al juny, consistent en el lliurament de treballs sobre els continguts impartits durant el curs i que es donarà per superada si la qualificació obtinguda en la mateixa és igual o superior a 5.

Aquesta informació estarà disponible per a l’alumnat i pares/tutors legals en la plataforma AULES del grup de la matèria.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE ANATOMIA APLICADA 1r BATXILLERAT

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020-2021
ANATOMIA APLICADA

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES I L’ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i a causa de la situació derivada de la COVID19 les classes seran semipresencials. Per tant,

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà presencial i reforçat amb la plataforma AULES on tindran disponible tots aquells recursos necessaris per al seguiment de la matèria: enllaços web, vídeos, documents en pdf, presentacions, qüestionaris, notícies d’interés científic, etc.
 • La plataforma WEBEX de videoconferències:

  • En cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.
  • S’intentarà que els alumnes que estiguen a casa puguen seguir la classe presencial via aquesta plataforma quan estiga activa.

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

MATERIALS I MÈTODE DE TREBALL

 • Per al desenvolupament de la matèria la docent utilitzarà presentacions (ppt) i documents (pdf), així com recursos web, documentals, notícies de mitjans de comunicació i científiques, etc (*). Tant els materials com les activitats proposades estaran disponibles a la plataforma AULES de manera que es minimitze l’intercanvi de paper.
 • Durant les classes presencials s’utilitzarà una metodologia activa i participativa complint sempre amb el protocol COVID19.
 • L’alumnat presentarà els treballs escrits, informes… fonamentalment a la plataforma AULES. Excepcionalment, es valorarà la realització d’algun treball amb mitjans analògics de manera individual (pòster, etc).
 • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
 • Segons les condicions sanitàries es valorarà si l’exposició oral de treballs es realitza a l’aula o per videoconferència (plataforma WEBEX).

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a l’avaluació de l’alumnat ens basem en els criteris establerts en el «DECRET 87/2015, de 5 de juny, de Consell, pel qual s’estableix el currículum i desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat a la Comunitat Valenciana» que concreten i completen per a aquesta, als que estableix el RD1105/2014.

COM S’OBTÉ LA NOTA DE L’AVALUACIÓ?

Els criteris de qualificació estan directament relacionats amb les competències bàsiques establertes en el currículum CCLI: Competència de Comunicació lingüística. CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. CD: Competència digital. CAA: Competència d’aprendre a aprendre. CSC: Competències socials i cíviques. SIEE: Competència de Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor. CEC: Competència de Consciència i expressions culturals.

La qualificació de la matèria consistirà en:

 • Un 50% de la nota correspondrà a la mitjana de les proves escrites realitzades. Depenent de la situació d’assistència a classe, les proves podran ser realitzades a la plataforma AULES en diferents formats: Tipus test, preguntes de resposta curta, preguntes de desenvolupament, proves orals… En tot cas s’indicarà el format de la prova, així com el dia i hora de realització d’aquesta. Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 40% correspondrà als treballs, tasques, activitats, lectures, presentacions digitals, exposicions orals, o qualsevol altra activitat convenient segons la unitat didàctica.

  • Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (tipus de presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). En tot cas s’informarà a l’alumnat de la manera de qualificació de les tasques.
  • Les tasques han de ser personals i originals.
  • Quan es tracte d’activitats col·laboratives online en parelles o grups es lliurarà una sola tasca per equip.
  • Es podran lliurar fins a una data límit establerta. El lliurament de tasques en dates posteriors pot suposar una penalització en la qualificació de l’actitud més de la no qualificació d’aquesta.
  • Competències qualificades: CCLI, CMCT, CD; CAA, SIEE, CEC.
 • El 10% restant correspon a l’actitud de l’alumnat (comportament a classe, respecte pel material, companys, docent, interés per la matèria, participació, puntualitat en les tasques lliurades a la plataforma AULES, assistència i puntualitat a les classes presencials i a les possibles classes impartides per WEBEX si es donés la situació). Competències qualificades: CAA, CSC, SIEE.

COM RECUPERAR LES AVALUACIONS SUSPESES?

A la fi de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a l’alumnat amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

COM S’OBTÉ LA NOTA FINAL DEL CURS?

La nota final serà calculada mitjançant la mitjana aritmètica de les tres avaluacions.

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

L’alumnat que no aprove en l’avaluació ordinària s’haurà de presentar a la prova extraordinària. L’alumnat tindrà una orientació sobre els continguts a estudiar i sobre el tipus d’examen. Es considera aprovada la matèria si la nota és igual o superior a un 5.

Aquesta informació estarà disponible per a l’alumnat i pares/mares/tutors legals a la plataforma AULES del grup de la matèria.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE BIOLOGIA BATXILLERAT INTERNACIONAL

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
BIOLOGIA BI

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

Durant el curs 20/21 i malgrat la situació derivada de la COVID19 les classes seran presencials.

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA.
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà presencial i reforçat amb la plataforma AULES on tindran disponible tots aquells recursos (*) necessaris per al seguiment de la matèria: enllaços web, vídeos, documents en pdf, presentacions, qüestionaris, notícies d’interés científic, etc.
 • La plataforma WEBEX de videoconferències: en cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

RECURSOS DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS

 • Llibres de text: Biologia Programa del Diploma del Batxillerat Internacional. Editorial Oxford.
 • Material de laboratori de Biologia i Geologia: Microscopis òptics, lupes binoculars, material fungible, estufes de cultiu, pHmetre, sensors de diòxid de carboni, refractòmetre, espectrofotòmetre, material de dissecció, etc.
 • Claus dicotòmiques, guies de camp i qualsevol altre material per a la identificació i classificació d’éssers vius.
 • Mitjans audiovisuals i recursos TIC: ordinadors, projector, programes de simulació, pàgines web.
 • Biblioteca de l’IES.

QUALIFICACIÓ

Els criteris de qualificació tant a primer com a segon curs són:

 1. Un 60% de la nota de cada avaluació correspondrà a les proves escrites de resposta oberta i que es corresponen amb el model de preguntes de la prova 2 i 3 del programa del diploma i amb el model de preguntes que fins ara s’han realitzat a les PAU. Es realitzarà com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació. El contingut d’aquests exàmens serà a vegadescorresponent al temari del BI, en altres al del currículum del batxillerat LOMCE i en altres inclourà continguts de tots dos programes segons la matèria que s’impartisca en cada moment.
 2. Un 20% es correspondrà amb la mitjana dels resultats de les proves tipus test. Aquestes proves consisteixen en preguntes d’opció múltiple, amb quatre opcions per pregunta i només una resposta correcta. Es realitzarà com a mínim un examen d’aquest tipus per avaluació.
 3. El 20% restant es refereix a les memòries de les pràctiques que s’han realitzat i de les investigacions desenvolupades (treball de recerca individual, participació en el projecte de grup 4 i qualsevol altra investigació desenvolupada per tota la classe). En el cas de treballs de recerca els alumnes seran qualificats seguint els criteris que marca l’organització del Batxillerat Internacional. Aquests criteris dicten que la puntuació màxima que es pot aconseguir són 24 punts (que equivaldran en aquest cas a la nota màxima de 10).

En el cas que en alguna avaluació les característiques del contingut treballat suposen la no realització de cap activitat pràctica, el 20% de la nota final que corresponia a aquesta prova serà anul·lat de manera que el 80% de la nota es correspondrà amb la mitjana de les proves escrites de resposta oberta (en lloc del 60%) i el 20% a les proves test.

Totes les proves escrites realitzades seran qualificades sobre 10 per la qual cosa la mitjana final d’avaluació i de curs per calcular la nota LOMCE també estarà referida a un màxim de 10 punts. Es donarà per superada la matèria quan la qualificació supere el 5.

A partir d’aquesta nota final d’avaluació i de curs i es calcularà la nota corresponent al BI (sobre un màxim de 7 punts).

A la fi de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquells alumnes amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació. Els alumnes que falten a un examen tindran dret a realitzar-lo en una altra data sempre que la falta d’assistència siga degudament justificada. La no justificació de la falta implicarà que aquest bloc de continguts siga qualificat amb un insuficient.

Si un alumne és sorprés en l’intent o pràctica de copiar del llibre, amb xuletes, d’un altre company o de qualsevol altra forma se li suspendrà l’examen amb 0.

PROVA EXTRAORDINÀRIA

Els alumnes que hagen suspés al juny es presentaran a la prova extraordinària de juliol que consistirà en una prova amb preguntes referents als continguts treballats al llarg del curs.

Aquesta informació estarà disponible per a l’alumnat i pares/tutors legals a la plataforma AULES del grup de la matèria.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS 1r BATXILLERAT INTERNACIONAL

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS 2020/2021
SISTEMES AMBIENTALS I SOCIETATS

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES I ALUMNAT

 • El mètode d’interacció amb les famílies serà mitjançant la plataforma ITACA (web família).
 • El mètode d’interacció amb l’alumnat serà reforçat amb la plataforma AULES on tindran disponibles els recursos digitals utilitzats a classe, així com un altre tipus de material, com: dossiers d’exercicis i activitats, lectures, notícies d’interés científic relacionades amb els temes, etc.
 • La plataforma WEBEX de videoconferències: en cas que se suspenguen les classes presencials, aquestes es faran a través de videoconferència en el mateix horari que a les classes presencials.

És IMPORTANT que el correu electrònic facilitat en aquesta plataforma siga un correu operatiu i actualitzat.

MATERIALS

Llibres de consulta:

Environmental Systems and Societies. Editorial Pearson. 2nd Edition. (1a publicació 2015) Andrew Davis. Garrett Nagle. ISBN 978-1-4479-9042-0.

Environmental Systems and Societies. Editorial Oxford. 2015 Edition. Jill Rutherford. Gillian Williams. ISBN 9780-19-833256-5.

Aquests llibres s’ajusten al programa d’estudis, estan en anglés i es compren per internet.

Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 2n Batxillerat. Editorial Mc Graw Hill Education. Smartbook. Diodora Calvo Aldea. Mª Teresa Molina Álvarez i Joaquín Salvachúa Rodríguez.

COMPONENT DEL PROGRAMA D’ESTUDIS

COMPONENTS TRONCALS (120h)

Tema 1: Fonaments de Sistemes Ambientals i Societats.
1.1 Sistemes de valors ambientals.
1.2 Sistemes i models.
1.3 Energia i equilibris.
1.4 Sostenibilitat.
1.5 Éssers humans i contaminació.

Tema 2: Ecosistemes i ecologia.
2.1 Espècies i poblacions.
2.2 Comunitats i ecosistemes.
2.3 Fluxos de matèria i energia.
2.4 Biomes, zonació i successió.
2.5 Investigació d’ecosistemes.

Tema 3: Biodiversitat i conservació.
3.1 Introducció a la biodiversitat.
3.2 Orígens de la biodiversitat.
3.3 Amenaces a la biodiversitat.
3.4 Conservació de la biodiversitat.

Tema 4: Aigua i sistemes de producció d’aliments aquàtics i societats.
4.1 Introducció als sistemes aquàtics.
4.2 Accés a l’aigua dolça.
4.3 Sistemes de producció d’aliments aquàtics.
4.4 Contaminació de l’aigua.

Tema 5: Sistemes edàfics i sistemes de producció d’aliments terrestres i societats.
5.1 Introducció als sistemes edàfics.
5.2 Sistemes de producció d’aliments terrestres i opcions d’alimentació.
5.3 Degradació i conservació de terra.

Tema 6: Sistemes atmosfèrics i societats.
6.1 Introducció a l’atmosfera.
6.2 Ozó estratosfèric.
6.3 Boires contaminants fotoquímiques.
6.4 Deposició (pluja) àcida.

Tema 7: Canvi climàtic i producció d’energia.
7.1 Opcions energètiques i seguretat energètica.
7.2 Canvi climàtic: causes i efectes.
7.3 Canvi climàtic: mitigació i adaptació.

Tema 8: Sistemes humans i ús dels recursos.
8.1 Dinàmica de les poblacions humanes.
8.2 Ús de recursos en la societat.
8.3 Residus sòlids urbans.
8.4 Capacitat de càrrega de la població humana.

PLA DE TREBALLS PRÀCTICS
Activitats pràctiques: 20 hores lectives per ajudar a elaborar la recerca individual.
Recerca individual: 10 hores per a la seua realització.

AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

Sistemes Ambientals i Societats és l’assignatura avançada dels alumnes amb perfil Ciències Socials en BI, així que t’hauries d’examinar el maig d’aquest curs (14 i 17 de maig de 2021). Aquesta avaluació externa representa el 75% mentre que l’avaluació interna serà el restant 25%.

COMPONENTS D’AVALUACIÓ

% respecte al total de l’avaluació

PROVA 1 (estudi de cas)

25

PROVA 2 (preguntes de resposta curta i preguntes de resposta llarga estructurada)

50

AVALUACIÓ INTERNA (investigació individual)

25

QUALIFICACIÓ EN CADA AVALUACIÓ

Es realitzaran dues o tres proves escrites per avaluació. Cada prova afegirà el contingut tractat anteriorment. La nota mitjana d’aquestes proves conformarà el 75% de la nota de cada avaluació.

Els treballs, tasques, activitats… conformaran el 25% restant de la nota. Aquestes tasques es qualifiquen atenent a diversos criteris en funció de les característiques de cadascuna (presentació, qualitat dels continguts, originalitat, etc). Es podran lliurar fins a una data límit establerta. No s’admetrà cap tasca lliurada posteriorment.

Les investigacions han de ser personals i originals.

Es considera que s’obté una qualificació d’aprovat a partir d’un 5 de nota mitjana.

L’assistència als exàmens serà obligatòria i només podrà ser excusat mitjançant la presentació d’algun justificant mèdic (justificant del metge, part d’urgències, etc) en cas de no justificar la manca de forma convenient, l’examen es donarà per suspés. L’examen es realitzarà el mateix dia d’incorporació de l’alumnat.

La qualificació global del curs s’obté pel mateix procediment que en cada trimestre llevat que es tenen en compte les qualificacions mitjanes del conjunt de proves escrites i les de les tasques realitzades durant tot el curs. En qualsevol cas, s’atendrà a l’evolució efectuada al llarg del curs per obtenir aquesta qualificació global final.

RECUPERACIONS

A la fi de cada avaluació es realitzarà un examen de recuperació per a aquell alumnat amb una qualificació d’insuficient en l’avaluació.

PLA DE LECTURA

PLA DE LECTURA DEL DEPARTAMENT DE BIOLOGIA I GEOLOGIA

El Departament de Biologia i Geologia, dins del Pla de Lectura del centre, ha proposat un llistat de lectures voluntàries. Aquestes lectures van ser distribuïdes pels diferents nivells educatius de l’ensenyament secundari i el Batxillerat. Aquesta tasca es va proposar amb la finalitat de promoure entre l’alumnat la lectura de textos relacionats amb la ciència; tant de novel·les, com de textos de divulgació de la ciència, d’autobiografies de científics rellevants… i tant en castellà com en valencià, per tal d’afavorir el desenvolupament de la competència lingüística. Ací consten les lectures recomanades i la informació dirigida a l’alumnat de com anava a ser-hi valorada pel Departament.

Aquest llistat de lectures no està tancat. Al llarg del curs es podran anar afegint-ne més lectures.

Lectures recomanades en 1r d’ESO

 • ¿Por qué la nieve es blanca?: La ciencia para todos. Javier Fernández Panadero. Ed. Páginas de Espuma
 • La evolución de Calpurnia Tate. Autora: Jacqueline Kelly
 • Viatge al centre de la Terra. Autor: Julio Verne
 • Konrad y las abejas. Autor:Jakob Streit
 • Mi familia y esos otros animales. Autor: Gerald Durrell
 • Darwin el viajero. Autor: Nicolas Cuvi
 • Ciencia en el aire. Diego Manuel Ruiz
 • Plantas, bacterias,hongos,mi mujer,el cocinero y su amante. Luis G. Wall
 • La puerta de los tres cerrojos:  http://www.librosmaravillosos.com/lapuertadelostrescerrojos/index.html#capitulo02. Autor: Sonia Fernández Vidal

Lectures recomanades en 3r i 4t d’ESO

 • Viatge alucinant. Autor: Isaac Asimov. Ed de bolsillo
 • No em bacil·lis. Autora: Montserrat  Argerich
 • La tierra herida. Autor: Miguel Delibes
 • Ecología contada con sencillez. Autor: Joaquin Araujo
 • El hombre que plantaba árboles. Autor: Jean Giono
 • Ulls de Pantera. Autora: Silvia Aymerich i Lemos
 • Gel·lati. Autor: Silvia Aymerich i Lemos
 • El pulgar del Panda. Autor: Stephen Jay Gould
 • L’autobiografia de Darwin. Autor: Charles Darwin
 • La magia de la realidad. Autor: Richard Dawkins
 • El reloj de Mr. Darwin. Autor: J.Luis Arsuaga
 • Sinuhè el egipcio. Autor: Mika Waltari
 • Ciencia para Nicolás. Carlos Chordá. Ed. Laetoli
 • La prodigiosa penicilina. Fleming. José Camacho Arias
 • Las damas en la historia. Mª José Casado Ruiz de Lóizaga. (www.librosmaravillosos.com)

Lectures recomanades en Batxillerat

 • La evolución. Autor: Richard Dawkins
 • La tierra herida. Autor Miguel Delibes
 • El pulgar del Panda. Autor: Richard Dawkins
 • El gen egoista. Autor: Richard Dawkins
 • Deconstruyendo a Darwin. Autor: Javier Sampedro
 • El 5e dia. Autor: Franck Schatzing
 • El médico. Autor: Noa Gordon
 • Tot el que vols saber per saber-ho tot. Autor: Jesús Purroy
 • El científico camuflado. Autor: Peter Bentley
 • Una breve historia de casi todo. Autor: Bill Bryson
 • La especie elegida. Autor: Juan Luis Arsuaga
 • Els inicis de la vida. Autors: Lynn Margulis i Michael F. Dolan
 • Medicina sin engaños. J.M.Mulet
 • Repensar el cerebro. Autor: Antonio Rial
 • Bacterias, bichos y otros amigos. David González
 • La tierra herida. Autor: Miguel Delibes
 • La doble hèlice. James Watson. Ed. Salvat Ciencia
 • Les confidències del comte Buffon. Martí Dominguez
 • Las cuatro letras de la vida. Carlos López Otín
 • No soy mi ADN. Manel Esteller

IMPORTANT

La lectura del llibre és voluntària. L’alumnat pot triar un llibre per avaluació. L’alumna/e que presente un resum (per capítol) i una valoració personal del llibre llegit abans de cada avaluació se li valorarà positivament. La qualificació d’aquesta lectura es tindrà en compte a partir de la nota mínima que consta en els criteris de qualificació per nivells (quan hi haja) i tindrà una valoració de fins a un 1 punt (en funció de la qualitat del treball presentat) que s’afegirà a la nota final d’avaluació. Si algú presenta un resum d’un altre llibre que no estiga en el llistat i que està relacionat en la matèria que se’l comunique prèviament, a la seua professora.

Propers esdeveniments de Biologia i geologia


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de Biologia i geologia

31 maig 2021

CONCURS LA NATURA GEOMÈTRICA

Com tots els anys el departament de Biologia i Geologia ha organitzat un concurs de fotografia. En esta convocatòria la temàtica és la Natura Geomètrica.…
Top