Administració i Finances

+ info >>: Entra ací a la web del departament

Aquest departament és l’òrgan encarregat de gestionar els cicles formatius de la família Administració d’aquest Centre.

Tens a la teua disposició un equip de professors especialitzats en l’àrea d’administració d’empreses que t’ajudaran a preparar-te i inserir-te en el món laboral.

A totes les aules disposem d’equips informàtics que ens permetran utilitzar el software específic en l’àmbit de l’oficina així com projectors per a presentacions i vídeos.

El departament de fct col·labora amb un gran nombre d’empreses interessades a oferir als estudiants activitats formatives en l’àmbit del món laboral.

Formació dual

Tots els cicles de la família Administració que s’imparteixen en aquest centre es basen en la Formació Professional Dual.

La Formació Professional Dual té com a objectiu que el centre educatiu participe conjuntament amb l’empresa desenvolupant projectes de formació professional.

La formació professional dual s’entén com el conjunt d’accions i iniciatives formatives, ocupació mixta i formació, que tenen com a objectiu la qualificació professional dels treballadors en règim d’alternança de l’activitat laboral en una empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema d’FP.

Aquest tipus de formació permet a l’alumne conéixer i posar en pràctica, des del primer curs acadèmic, les competències que es pretenen adquirir.

Erasmus +, FCT Europa i Erasmus.es

El centre organitza pràctiques formatives en empreses de països europeus a través del programa Erasmus+. També col·labora amb el Ministeri en l’obtenció de beques per a la realització d’aquestes pràctiques amb el programa FCT Europa i, amb el Ministeri d’Educació i Ciència que ofereix el programa erasmus.es.

Aquests programes permeten a l’alumne reforçar tant l’idioma del país de destinació com la possibilitat de conéixer el món empresarial en un país diferent del nostre.

Educació a distància

El centre disposa de la modalitat a distància/semi presencial del cicle Administració i Finances, la qual cosa permet cursar aquest cicle amb més flexibilitat per a aquells alumnes que vulguen fer-lo compatible amb altres activitats.

PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ
Cap de Departament Ascensión Conejos Bellido ma.conejosbellido@edu.gva.es
  María José Arco Mejías mj.arcomejias@edu.gva.es
Tutora 1CFSA Distància Alberto Burguete Gallur a.burguetegallur@edu.gva.es
  Rubén Dorado Gómez r.doradogomez@edu.gva.es
Tutora 2CFSA Distància Paula Gómez Catalá p.gomezcatala@edu.gva.es
Tutora 2CFMA

Alejandra García Lara(baja T)

Laura Cucart Sanz (prof.sustituta)

ma.garcialara@edu.gva.es

l.cucartsanz@edu.gva.es

Tutor 2CFMA Vicent Llopis Jiménez vt.llopisjimenez@edu.gva.es
Tutora 1CFSA Ana Martínez de Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es
  Carmen Ruiz Moya c.ruizmoya@edu.gva.es
Tutora 1CFBA Isabel Bravo Gutiérrez in.bravogutierrez@edu.gva.es
  Olga Camilleri Montagud mo.camillerimontagud@edu.gva.es
Tutor 1CFMA Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
  Carla Prats Martínez c.pratsmartinez@edu.gva.es
Tutor 2CFSAD Luis Carlos Soriano lc.soriano@edu.gva.es
Tutora 1CFBA Silvia López Pallares s.lopezpallares@edu.gva.es
Tutora 2CFBA María Jesús Moreno García mj.morenogarcia3@edu.gva.es
  Trini Alfonso Castello mlt.alfonsocastell@edu.gva.es

CICLES QUE S'IMPARTEIXEN

Formació Professional Bàsica: Servicis Administratius

La competència general del grau consisteix a realitzar tasques administratives i de gestió bàsiques, amb autonomia amb responsabilitat i iniciativa personal, operant amb la qualitat indicada, observant les normes ambientals i de seguretat i sanitàries en el treball i comunicar-se oralment i per escrit en castellà i, si escau, en la pròpia llengua cooficial així com en una llengua estrangera. Si vols més informació sobre aquest cicle, pots accedir als següents enllaços:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/publicador-ciclos/-/asset_publisher/FRACVC0hANWa/content/formacion-profesional-basica-servicios-administrativos

QUINES OCUPACIONS ES PODEN EXERCIR?

Auxiliar d’oficina, Auxiliar de Servei General, Auxiliar de fitxers, Ordenança, Auxiliar d’informació, Classificador i/o distribuïdor de correu, Verificador registrador de dades, Auxiliar d’escaneig, Operador de documents, Auxiliar de vendes, Assistent per a empleat de comerç, Operador de recollida o caixer.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer any

 • Tractament informàtic de dades (7h).
 • Tècniques administratives bàsiques (7h).
 • Atenció al client (2h).
 • Preparació de comandes i venda de productes (2h).
 • Ciències Aplicades I (5h).
 • Comunicació i societat I (5h).
 • Tutoria (1h).
 • Formació i orientació laboral I (1h).

Segon any

 • Aplicacions bàsiques de l’automatització d’ofimàtica (7h).
 • Arxiu i comunicació (9h).
 • Ciències Aplicades II (6h).
 • Comunicació i societat II (6h).
 • Tutoria (1h).
 • Formació i orientació laboral II (1h).
 • Formació en centres de treball (240h).
PROFESSORAT FP BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS (Primer any)
Tractament informàtic de dades (7h) Silvia López Pallares s.lopezpallares@edu.gva.es
Tècniques administratives bàsiques (7h) Isabel Bravo Gutiérrez in.bravogutierrez@edu.gva.es
Atenció al client (2h) Olga Camilleri Montagud mo.camillerimontag@edu.gva.es
Preparació de comandes i venda de productes (2h) Trini Alfonso Castello mlt.alfonsocastell@edu.gva.es
Ciències Aplicades I (5h) Consuelo Roque Játiva c.roquejativa@edu.gva.es
Comunicació i societat I (5h) María del Mar Cano Medrano mm.canomedrano@edu.gva.es
Formació i orientació laboral I (1h) J. Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
Tutoria Isabel Bravo Gutiérrez in.bravogutierrez@edu.gva.es

PROFESSORAT FP BÀSICA: SERVICIS ADMINISTRATIUS (Segon any)
Aplicacions bàsiques de l’automatització d’ofimàtica (7h) María Jesús Moreno García mj.morenogarcia3@edu.gva.es
Arxiu i comunicació (9h) Isabel Bravo Gutiérrez in.bravogutierrez@edu.gva.es/a>
Ciències aplicades II (6h) María Vélez Palacios m.velezpalacios@edu.gva.es
Comunicació i societat II (6h) Alicia López Ramírez a.lopezramirez2@edu.gva.es
Formació i orientació laboral II (1h) Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
Tutoria María Jesús Moreno García mj.morenogarcia3@edu.gva.es

CFGM de Gestió Administrativa

MODALITAT PRESENCIAL

La competència general d’aquest grau consisteix a realitzar activitats de suport administratiu en els àmbits laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant d’acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat tant en grans i en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i prestant atenció a clients i ciutadans.

Si voleu ampliar la informació sobre aquest cicle, podeu accedir als següents enllaços:

Dossier de cicles formatius CFGM

ACTIVITATS que es realitzen durant el curs d’aquest cicle:

 • Visites a diferents empreses de la zona per conéixer el funcionament dels departaments administratiu, comercial i de magatzem.
 • Visita a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (Tresoreria).
 • Visita a la Tresoreria De la Seguretat Social.
 • Visita a l’Ajuntament.
 • Visita a les Corts Valencianes i a la Generalitat Valenciana.
 • Elaboració de projectes empresarials.
 • Conferències, xerrades professionals.

MÒDULS I PROFESSORS

Primer any

 • Comunicació empresarial i atenció al client (5h).
 • Operacions administratives de compravenda (4h).
 • Empresa i Administració (3h).
 • Tractament informàtic de la informació (7h).
 • Tècnica comptable (3h).
 • Anglés (3h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (2h).
 • Formació i orientació laboral (3h).

Segon any

 • Operacions administratives de recursos humans (6h).
 • Tractament de la documentació comptable (7h).
 • Empresa a l’aula (8h).
 • Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (7h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (2h).
 • Formació en centres de treball (380h).
PROFESSORAT GRAU MITJÀ: CFGM Gestió Administrativa (Primer any)
Comunicació empresarial i atenció al client (5h) Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
Operacions administratives de compravenda (4h) María José Arco Mejías mj.arcomejias@edu.gva.es
Empresa i administració (3h) Rubén Dorado Gómez r.doradogomez@edu.gva.es
Tractament informàtic de la informació (7h) María Jesús Moreno García mj.morenogarcia3@edu.gva.es
Técnica comptable (3h) Ascensión Conejos Bellido ma.conejosbellido@edu.gva.es
Anglès (5h) Laura Sánchez Corchero l.sanchezcorchero@edu.gva.es
Formació i orientació laboral (3h) Sara Navarro López sp.navarrolopez@edu.gva.es
Tutoria Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es

PROFESSORAT GRAU MITJÀ: CFGM Gestió Administrativa (Segon any)
Operacions administratives de recursos humans (6h) María José Arco Mejías mj.arcomejias@edu.gva.es
Tractament de la documentació comptable (7h) Alejandra García Lara (Baja T)
Laura Cucart Sanz (prof.sustituta)
ma.garcialara@edu.gva.es l.cucartsanz@edu.gva.es
Empresa a l’aula (8h) Silvia López Pallares s.lopezpallares@edu.gva.es
Operacions auxiliars de gestió de tresoreria (7h) Ana Martínez de Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es
Anglés (2h) María José Moya Almazán mj.moyaalmazan@edu.gva.es
Tutoria Alejandra García Lara (Baja T)
Laura Cucart Sanz (prof.sustituta)
ma.garcialara@edu.gva.es l.cucartsanz@edu.gva.es

CFGS de Tècnic Superior d'Administració i Finances

MODALITAT PRESENCIAL I A DISTÀNCIA

La competència general d’aquest grau consisteix a organitzar i executar operacions de gestió i administració en els processos mercantils, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicar la normativa vigent i protocols de gestió de qualitat, gestionar la informació, garantir la satisfacció del client i/o usuari i actuar d’acord amb les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat tant en grans i en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d’activitat, especialment en el sector servicis, així com en administracions públiques, realitzant tasques administratives en la gestió i assessorament en les àrees laboral, mercantil, comptable i fiscal d’aquestes empreses i institucions, oferint un servei i atenció a clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l’expedient i comunicacions de l’empresa. Podries ser autònom, realitzant la gestió de la teua pròpia empresa o mitjançant el lliure exercici d’una activitat econòmica, com en un estudi financer, laboral o de projecte, entre d’altres.

Les ocupacions que pots realitzar amb aquest grau són molt variades entre d’altres: Oficina administrativa, Administratiu comercial, Administració financera, Comptable administratiu, Logística administrativa, Administració bancària i d’assegurances, Administració de recursos humans, Administració de l’Administració Pública, Assessorament administratiu de dret, comptable, laboral, fiscal o de gestió, Tècnic en gestió de col·leccions, Responsable del servei d’atenció al client.

El títol de Tècnic Superior en Administració i Finances permet l’accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d’admissió que s’establisquen.

Tota la informació sobre aquest cicle en:

Dossier de cicles formatius del CFGS

ACTIVITATS que es realitzen durant el curs d’aquest cicle:

 • Visites a empreses del sector.
 • Visites a l’ICEX, IVACE, Cambra de Comerç de València.
 • Visita al port.
 • Elaboració de projectes empresarials.
 • Conferències, xarrades professionals.
 • Visita a les Corts.

MÒDULS I PROFESSORS

Primer any

 • Gestió de documentació jurídica i empresarial (3h).
 • Recursos Humans i responsabilitat social corporativa (2h).
 • Ofimàtica i procés de la informació (6h).
 • Procés integral d’activitat comercial (5h).
 • Comunicació i atenció al client (5h).
 • Anglés (3h).
 • Horari reservat per a la docència en anglés (3h).
 • Formació i orientació laboral (3h).

Segon any

 • Gestió de Recursos Humans (5h).
 • Gestió financera (6h).
 • Comptabilitat i fiscalitat (6h).
 • Gestió logística i comercial (4h).
 • Simulació empresarial (7h).
 • Anglés (2h).
 • Projecte d’Administració i Finances.
 • Formació en Centres de Treball (400h).
PROFESSORAT GRAU SUPERIOR MODALITAT PRESENCIAL: CFGS Tècnic Superior d’Administració i Finances (Primer any) Cicle reforçat en anglés
Gestió de la documentació jurídica i empresarial (3h) Ana Martínez De Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es
Recursos Humans i responsabilitat social corporativa (2h + 3h anglés) Ana Martínez De Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es
Ofimàtica i procés de la informació (6h) Olga Camilleri Montagud mo.camillerimontag@edu.gva.es
Procés integral d’activitat comercial (5h) Ascensión Conejos Bellido ma.conejosbellido@edu.gva.es
Comunicació i atenció al client (5h) Rubén Dorado Gómez r.doradogomez@edu.gva.es
Anglés (3h) Carmen Sánchez Desco mc.sanchezdesco@edu.gva.es
Formació i orientació laboral (3h) Estefanía Sanchís e.sanchisbotet@edu.gva.es
Tutoria Ana Martínez De Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es

PROFESSORAT GRAU SUPERIOR MODALITAT PRESENCIAL: CFGS Tècnic Superior d’Administració i Finances (Segon any) Cicle reforçat en anglés
Gestió de Recursos Humans (5h) Alberto Burguete Gallur a.burguetegallur@edu.gva.es
Gestió Financera (6h) Vicent Llopis Jiménez vt.llopisjimenez@edu.gva.es
Comptabilitat i fiscalitat (6h) Vicent Llopis Jiménez vt.llopisjimenez@edu.gva.es
Gestió logística i comercial (4h) Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
Simulació empresarial (7h) Luis Carlos Soriano lc.soriano@edu.gva.es
Anglés (2h) Carmen Sánchez mc.sanchezdesco@edu.gva.es
Tutoria Vicent Llopis Jiménez vt.llopisjimenez@edu.gva.es

PROFESSORAT GRAU SUPERIOR MODALITAT SEMIPRESENCIAL: CFGS Tècnic Superior d’Administració i Finances (Primer any)
Gestió de la documentació jurídica i empresarial (3h) Ana Martínez De Lerma a.martinezlerma@edu.gva.es
Recursos Humans i responsabilitat social corporativa (2h) Alberto Burguete Gallur a.burguetegallur@edu.gva.es
Ofimàtica i procés de la informació (6h) Trini Alfonso Castelló mlt.alfonsocastell@edu.gva.es
Procés integral d’activitat comercial (5h) Ascensión Conejos Bellido ma.conejosbellido@edu.gva.es
Comunicació i atenció al client (5h) Rubén Dorado Gómez r.doradogomez@edu.gva.es
Anglés (3h + 3h) Juan Carlos Tato Agra jc.tatoagra@edu.gva.es
Formació i orientació laboral (3h) Sara Navarro López sp.navarrolopez@edu.gva.es
Tutoria Alberto Burguete Gallur a.burguetegallur@edu.gva.es

<

PROFESSORAT GRAU SUPERIOR MODALITAT SEMIPRESENCIAL: CFGS Tècnic Superior d’Administració i Finances (Segon any)
Gestió de Recursos Humans (5h) Alejandra García Lara(Baixa T)
Laura Cucart Sanz(prof.sustituta)
ma.garcialara@edu.gva.es l.cucartsanz@edu.gva.es
Gestió Financera (6h) Alberto Burguete Gallur a.burguetegallur@edu.gva.es
Comptabilitat i fiscalitat (6h) Carmen Ruiz Moya c.ruizmoya@edu.gva.es
Gestió logística i comercial (4h) Sandra Espí Quevedo ap.espiquevedo@edu.gva.es
Simulació empresarial (7h) Luis Carlos Soriano lc.soriano@edu.gva.es
Anglés (2h) Juan Carlos Tato Agra jc.tatoagra@edu.gva.es
Tutoria Luis Carlos Soriano lc.soriano@edu.gva.es

Segons estadístiques del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop) en el 2022 els cicles formatius amb major eixida professional tant de grau mitjà com de grau superior són els cicles de la família d’administració.

Font

Triar una professió no és una decisió fàcil. Per a això, existeixen diversos factors que has de tindre en compte com la teua vocació, preferències i expectatives. Així i tot, és important que conegues en quina situació es troba el mercat laboral i quins són els Cicles Formatius amb més eixides laborals, ja que conéixer-los pot ajudar-te en la decisió que prengues.

L'ocupabilitat de la FP a Espanya

La taxa d’ocupabilitat de la Formació Professional a Espanya ha crescut, en els últims anys, situant-se com el nivell d’estudis que major demanda laboral genera, aconseguint la xifra de 42,2%, superant als titulats de grau universitari, que compten amb una demanda del 38,5%.

Aquesta tendència confirmaria les projeccions realitzades per l’agència del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (Cedefop), que asseguren que, d’ací a l’any 2030, es requeriran un 65% de professionals amb qualificacions mitjanes i un 35% amb qualificacions altes. Aquestes dades, posicionen a la FP com una mena d’ensenyament més competitiu que aconsegueix adaptar-se a les necessitats reals de les empreses.

En l’últim curs (2021-22), l’alumnat matriculat en una FP ha crescut un 4,1%, per la qual cosa s’han aconseguit els 1.013.912 alumnes, tal com s’exposa en l’últim informe «Dades i xifres del curs escolar 2021-22», del Ministeri d’Educació i Formació Professional. Aquesta xifra ens indica que aquest tipus d’ensenyament torna a ser, un altre any més, la que ha presentat un major creixement respecte a l’any anterior, sumant així, a 79.708 alumnes més.

Els Cicles de Formació Professional amb més eixides laborals 2022

Les últimes dades que ens ofereix l’Observatori de les Ocupacions del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal), ens mostren quines són aquelles titulacions d’FP que tenen un major nombre de contractacions registrades en el SEPE.

Els Graus Mitjans amb més eixides laborals 2022

Pot ser que estigues pensant a cursar un Grau Mitjà i encara no tingues clar per qual decantar-te. Un dels factors que podria influir-te a l’hora de decidir què estudiar, pot ser l’ocupabilitat del Cicle Formatiu al qual vols matricular-te. Les FP de Grau Mitjà presenten dades molt positives, ja que la desocupació en els graduats d’una FP de Grau Mitjà és de 11,8%, tres vegades menor a l’atur juvenil a Espanya, que se situa al voltant del 29,2%.

Grau Mitjà en Gestió Administrativa: 180.571 contractes

En els últims 10 anys, s’estan disparant les contractacions en l’àrea de l’Administració. Pràcticament qualsevol empresa necessita a professionals qualificats per a desenvolupar les tasques administratives. El Grau Mitjà en Gestió Administrativa és el que més eixides laborals té. Si decideixes cursar-ho, aprendràs sobre activitats de suport administratiu en la gestió comptable i financera de l’empresa, a més d’efectuar gestions administratives en les àrees de: selecció, formació i atenció al client.

Els Graus Superiors amb més eixides laborals 2022

Cursar un Grau Superior pot obrir-te un gran ventall d’oportunitats laborals. Si encara no saps per què FP decantar-te, pots donar una ullada a quins són els Graus Superiors amb més eixides laborals. La desocupació després d’acabar un Grau Superior és de 15,8%, per la qual cosa això ens indica que aquest tipus d’estudis presenta una alta taxa d’inserció laboral, enfront del 29,2% de desocupació juvenil.

Grau Superior en Administració i Finances: 123.946 contractes

Si t’agradaria gestionar una empresa i desenvolupar-te en un sector que es troba en constant creixement, pots optar per estudiar el Grau Superior en Administració i Finances. El Grau Superior en Administració i Finances és el que té més eixides laborals. Amb el títol oficial podràs treballar en pràcticament qualsevol empresa i aprendràs sobre la gestió comptable i financera d’una empresa i a realitzar pressupostos, contractacions i factures.

La Formació Professional està generant nous llocs de treball i, com has pogut comprovar, les dades oficials ens indiquen que els sectors amb major nombre de contractacions són: Administració i Gestió, Sanitat i Serveis Socioculturals. Així i tot, el ràpid avanç tecnològic està fent que els Cicles Formatius en branques com la Informàtica i la Tecnologia, generen, any rere any, més ocupació.

Propers esdeveniments d'Administratiu


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies d'Administratiu

Top