Notícies

18 desembre 2020

RECUPERACIÓ PENDENTS GEOGRAFIA I HISTÒRIA

NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS Y ALUMNADO QUE TIENE PENDIENTE UNA ASIGNATURA DE GEOGRAFÍA-HISTORIA DE ESO

L’alumnat amb assignatures pendents de Geografía-Historia de cursos anteriors en ESO completarà un dossier d’activitats (dividit en dos parts) que l’alumnat haurà d’entregar els dies fixats per a l’examen.

La realització completa del dossier és condició indispensable per a poder presentar-se a cada examen de recuperació. La nota final serà el 50% de la nota obtinguda en les activitats del dossier i el 50% de la nota de l’examen.

El primer examen es realitzarà el dia 8 de febrer de 2021 a les 15,30 hores. Els alumnes hauran de presentar-se en la sala de professors. Els temes per a este primer examen seran els indicats en la primera part del dossier.

El segon examen es realitzarà el dia 26 d’abril de 2021 a les 15,30 hores. Els alumnes hauran de presentar-se en la sala de professors. Els temes per a este segon examen seran els indicats en la segona part el dossier.

Al segon examen NO es podrà presentar l’alumnat que no s’haja presentatat al primer.

El Departament de Gª-Hª facilitarà a l’alumnat el llibre necessari per a realitzar el dossier d’activitats i estudiar per a l’examen. Amb l’objecte de solucionar possibles dubtes el professorat del Departament de Gª-Hª estarà a disposició de l’alumnat.

L’alumnat que no aprove per este procediment podrà presentar-se a la prova extraordinària de juny.

En eixe cas, l’alumnat realitzarà una única prova sobre el contingut complet de l’assignatura.

Top