Notícies

16 juny 2020

INFORMACIÓ ASPECTES IMPORTANTS FI DE CURS

1.- Butlletí de notes: a través de WEB FAMILIA el dia 16 de juny.

2.- Consell Orientador ESO. Aquest document està dirigit als pares, mares i tutors legals i indica les recomanacions i orientacions per l’alumnat front el proper curs 20/21. Arribarà per correu postal.
Per l’alumnat amb recursos d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica, els informes corresponents acompanyaran al Consell Orientador.

3.- Reclamacions de notes: Les reclamacions de notes es presentaran davant el professorat que ha posat la qualificació que es vol reclamar mitjançant la WEB FAMILIA. Termini 16-19 de juny. Si no s’arriba a una resolució satisfactòria, es presentarà la reclamació , descarregant l’imprès de la pàgina web del centre, apartat Secretaria, i a la Direcció del centre 46017535.secre@gva.es

4.- Xarxa llibres i llibres AMPA: l’entrega de llibres de text corresponents al banc de llibres i els llibres prestats per l’AMPA es realitzarà a partir del dia 22 de juny. Les instruccions de com fer l’entrega es comunicaran a través de la pàgina web del centre.

|
Top