Música


COMPONENTS

VICENT ORTIZ (VICEDIRECTOR) vicedirector@pereboil.com
AMPARO MARTÍNEZ (CAP DEL DEPARTAMENT) amparomartinez@pereboil.com

CURSOS I ASSIGNATURES

PRIMER ESO (Música).
SEGON ESO (Música).
TERCER ESO (Música).
QUART ESO (Música).
PRIMER BATXILLERAT (LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL).
SEGON BATXILLERAT (ANÀLISI MUSICAL).
BATXILLERAT INTERNACIONAL (ACTIVITATS C.A.S.).
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DINS EL P.A.M.

VÍDEOS: youtube.com/user/ortizvicen

CRITERIS D'AVALUACIÓ

En l’avaluació es tindrà en conte el nivell de coneixements i destresa adquirits, així com l’actitud individual i en grup atenent als criteris següents: concentració, participació, respecte i interés per el treball i actitud.
Criteris de qualificació.
L’avaluació de nivell de coneixements i destresa, s’efectuarà mitjançant proves i activitats en classe. Les proves representaran com a mínim el 50 % de la nota final, assignant-se a cada activitat un percentatge fins a completar el 100%, podent ser aquest percentatge distint per a cada activitat segons el criteri del professor.
1. Activitats. En classe, els alumnes son avaluats mitjançant notes individuals, per equips o amb tot el grup. Aquells alumnes que falten a classe sense tindre justificació tindran un 0 en aquesta activitat. Als que tinguen un motiu justificat, no se’ls computarà l’activitat en la seua qualificació. Malgrat això, el professor es reserva el dret de sol·licitar la presentació de treballs o d’avaluar individualment l’activitat si al seu judici ho creu convenient.
2. Proves. Es realitzarà almenys una prova per trimestre, encara que se’n poden fer més per a que l’avaluació dels continguts siga més detallada. Les proves poden ser teòriques, pràctiques o d’audició. En tot moment es podrà fer referència a tota la matèria exposada durant el curs, amb la finalitat de que l’avaluació siga contínua.

Els continguts tindran una valoració del 50%.
Els procediments tindran una valoració del 40 %.
Les actituds tindran una valoració del 10 %.
Mínims exigibles.
Per a superar l’assignatura serà necessari:
– Assistir a classe.
– Participació activa en classe.
– Correcció en el comportament i l’actitud.
– Realització d’activitats i de treballs.
– Realització de les proves.
– Aprovar almenys dues avaluacions.

Criteris de recuperació.
La recuperació d’una prova s’efectuarà quant hi haja un alt percentatge de suspesos: En cas contrari es recuperarà mitjançant una avaluació continua, englobant els continguts a la següent prova i compensant les notes d’ambdós proves.
Les activitats de classe es recuperaran mitjançant la presentació de treballs, així com de manera individual i per equips. El professor es reserva el dret a repetir una activitat a aquells alumnes que hagen faltat a classe sense causa justificada.
Avaluació extraordinària.
Per a recuperar la matèria en setembre serà necessari superar una prova escrita i una prova pràctica consistent en tocar o cantar una cançó amb un instrument.
Recuperació de pendents de 3r.
Els alumnes que estiguen cursant l’optativa de música en 4t d’ESO i no hagen superat en el curs anterior aquesta matèria, la recuperaran si superen positivament el objectius proposats per al 4t curs.
Als alumnes que tinguen suspesa l’assignatura de música de 3r i no la cursen al 4t curs, se’ls entregarà un guió de treball abans de Nadal que deurà estar entregat abans de febrer.
També hauran de superar una prova escrita i una pràctica sobre els continguts del curs anterior.

Propers esdeveniments de música


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de música

10 maig 2023

COM SONA L’ESO

Aquesta setmana l'alumnat de 3r d'ESO de l'optativa Creativitat Musical viatja a Altea per participar a la trobada del Projecte "Com Sona l'ESO" on a…
30 maig 2022

CONCERT FI DE CURS

Increible el que visquerem el dimecres 25 a l'auditori Germanies. Moments inoblidables els que varen oferir els-les alumnes de 4t ESO i 1r i 2n…

Vídeos

Top