Música


COMPONENTS

VICENT ORTIZ (VICEDIRECTOR) vicedirector@pereboil.com
AMPARO MARTÍNEZ (CAP DEL DEPARTAMENT) amparomartinez@pereboil.com

CURSOS I ASSIGNATURES

PRIMER ESO (Música).
SEGON ESO (Música).
TERCER ESO (Música).
QUART ESO (Música).
PRIMER BATXILLERAT (LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL).
SEGON BATXILLERAT (ANÀLISI MUSICAL).
BATXILLERAT INTERNACIONAL (ACTIVITATS C.A.S.).
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DINS EL P.A.M.

VÍDEOS: youtube.com/user/ortizvicen

CRITERIS D'AVALUACIÓ

En l’avaluació es tindrà en conte el nivell de coneixements i destresa adquirits, així com l’actitud individual i en grup atenent als criteris següents: concentració, participació, respecte i interés per el treball i actitud.
Criteris de qualificació.
L’avaluació de nivell de coneixements i destresa, s’efectuarà mitjançant proves i activitats en classe. Les proves representaran com a mínim el 50 % de la nota final, assignant-se a cada activitat un percentatge fins a completar el 100%, podent ser aquest percentatge distint per a cada activitat segons el criteri del professor.
1. Activitats. En classe, els alumnes son avaluats mitjançant notes individuals, per equips o amb tot el grup. Aquells alumnes que falten a classe sense tindre justificació tindran un 0 en aquesta activitat. Als que tinguen un motiu justificat, no se’ls computarà l’activitat en la seua qualificació. Malgrat això, el professor es reserva el dret de sol·licitar la presentació de treballs o d’avaluar individualment l’activitat si al seu judici ho creu convenient.
2. Proves. Es realitzarà almenys una prova per trimestre, encara que se’n poden fer més per a que l’avaluació dels continguts siga més detallada. Les proves poden ser teòriques, pràctiques o d’audició. En tot moment es podrà fer referència a tota la matèria exposada durant el curs, amb la finalitat de que l’avaluació siga contínua.

Els continguts tindran una valoració del 50%.
Els procediments tindran una valoració del 40 %.
Les actituds tindran una valoració del 10 %.
Mínims exigibles.
Per a superar l’assignatura serà necessari:
– Assistir a classe.
– Participació activa en classe.
– Correcció en el comportament i l’actitud.
– Realització d’activitats i de treballs.
– Realització de les proves.
– Aprovar almenys dues avaluacions.

Criteris de recuperació.
La recuperació d’una prova s’efectuarà quant hi haja un alt percentatge de suspesos: En cas contrari es recuperarà mitjançant una avaluació continua, englobant els continguts a la següent prova i compensant les notes d’ambdós proves.
Les activitats de classe es recuperaran mitjançant la presentació de treballs, així com de manera individual i per equips. El professor es reserva el dret a repetir una activitat a aquells alumnes que hagen faltat a classe sense causa justificada.
Avaluació extraordinària.
Per a recuperar la matèria en setembre serà necessari superar una prova escrita i una prova pràctica consistent en tocar o cantar una cançó amb un instrument.
Recuperació de pendents de 3r.
Els alumnes que estiguen cursant l’optativa de música en 4t d’ESO i no hagen superat en el curs anterior aquesta matèria, la recuperaran si superen positivament el objectius proposats per al 4t curs.
Als alumnes que tinguen suspesa l’assignatura de música de 3r i no la cursen al 4t curs, se’ls entregarà un guió de treball abans de Nadal que deurà estar entregat abans de febrer.
També hauran de superar una prova escrita i una pràctica sobre els continguts del curs anterior.

Propers esdeveniments de música


No hi ha cap esdeveniment properament

Últimes notícies de música

29 maig 2020

VÍDEO DE TRANSICIÓ PRIMÀRIA-SECUNDÀRIA

Us mostrem un vídeo explicatiu realitzat pel nostre Departament d'Orientació  sobre el pas de l'educació primària a l'educació secundària.     https://youtu.be/h2yDQBmx2Vs
18 maig 2020

MUCHO MEJOR

Us presentem el segón vídeo que han creat les/els alumnes de 2n de batxillerat del nostre institut per a seguir animant a tota la comunitat…

Vídeos

Top