Notícies

19 juny 2020

DEVOLUCIÓ XARXA LLIBRES 2020

BANC DE LLIBRES CURS 2020-2021

A. PROCEDIMENT PER A PARTICIPAR EN EL BANC DE LLIBRES

Per a reunir els requisits de participació és necessari l’entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec, ja que en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016 es diu: “El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’estos suposarà l’obligació, per part dels representants legals de l’alumna o alumne, de reposar el material deteriorat o extraviado.” Així, podem tindre dos formes diferents de procedir:

1. Alumnes que durant el curs 2019-2020 han pertangut al Banc de Llibres:

· Han de tornar els llibres de text del curs anterior en les dates que s’indiquen en l’apartat B.

· No han de realitzar cap gestió nova per a participar en el Banc de Llibres durant el pròxim curs 2020-2021.

2. Alumnes que no han pertangut al Banc de Llibres en el curs 2019-2020, però que volen pertànyer el pròxim curs 2020-2021.

· Han d’entregar els llibres de text del curs anterior en les dates que s’indiquen en l’apartat B.

· A partir del 16 de juny han de sol·licitar la seua participació, omplint el model de sol·licitud electrònica oficial. (vegeu apartat C) .

B. CALENDARI PER A LA DEVOLUCIÓ DELS LOTS DE LLIBRES DE TEXT AL BANC DE LLIBRES.

TOT L’ALUMNAT haurà de seguir els passos següents:

· Veure la llista de dates corresponent per a l’entrega del lot de llibres entre el 22 de Juny al 26 de Juny.

· Haurà de complir amb les normes de seguretat i sanitàries establides en el centre. Al centre entrarà amb el lot una persona, usant màscara i respectant les instruccions de circulació establides en el centre. S’haurà de fer cas de les indicacions del personal del centre.

· Els alumnes que pertanguen al Banc de Llibres i aquells que hagen sol·licitat participar per primera vegada, han d’entregar el lot de llibres de text del curs que han finalitzat.

· El lot de llibres haurà d’anar en una bossa, preferiblement de paper, i en una de les seues anses haurà de portar un paper o adhesiu amb el nom i cognoms de l’alumne o alumna, el curs i grup a què pertany. · També haurà de vindre amb un bolígraf per a firmar la documentació.

· Junt amb el lot s’haurà d’entregar els llibres de la BIBLIOTECA i els llibres de l’AMPA.

Si algun alumne o alumna de 4t d’ESO o 2n de FPB no promociona i ha de recuperar alguna assignatura suspesa, entregarà el lot de llibres a excepció de què ha de recuperar. Estos llibres els entregarà el dia que s’indicarà després de l’avaluació extraordinària.

C. PROCEDIMENT PER A TRAMITAR LA SOL·LICITUD ELECTRÒNICA DE PERTINENÇA AL BANC DE LLIBRES:

1. Entrar en la pàgina https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

2. Fer clic en TRAMITAR TELEMÀTICAMENT

3. Omplir els formularis (és necessari el NIA de l’alumne o alumna) .

4. Descarregar la sol·licitud i enviar-la a la següent adreça de correu electrònic indicant en l’assumpte: XARXA LLIBRES NOM I COGNOMS DE L’ALUMNA O ALUMNE.

montsemorales@pereboil.com

Aquelles persones que no disposen d’ordinador i necessiten realitzar este tràmit, podran fer-ho previ avís a la Coordinadora del Banc de Llibres per mail montsemorales@pereboil.com o cridant al telèfon 96 120 62 25.

Llistat d’alumnes i dies per a entregar els llibres:

listado alumnado recogida libros

 

Top