Renúncia a la convocatòria de mòduls

Segons:
RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior. [2019/7129]

16.1. Amb la finalitat de no esgotar el límit de les convocatòries establides per als mòduls professionals de formació en el centre educatiu, els alumnes, o els seus representants legals, podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries o de les dues del curs acadèmic de tots els mòduls o d’algun, sempre que concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Malaltia perllongada o accident de l’alumne o l’alumna.

b) Obligacions de tipus personal o familiar apreciades per l’equip directiu del centre que condicionen o impedisquen la normal dedicació a l’estudi.

c) Ocupació d’un lloc de treball.

d) Maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

e) Altres circumstàncies, degudament justificades, que tinguen caràcter excepcional.

f) Proposta de l’equip educatiu de no presentació a la convocatòria extraordinària.

La sol·licitud perquè s’admeta la renúncia a la convocatòria es presentarà, segons l’annex IX de l’Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, amb una antelació mínima d’un mes a la data de l’avaluació final del mòdul o dels mòduls afectats per la renúncia.

El director o la directora del centre públic on conste l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna resoldrà la petició en el termini màxim de deu dies hàbils; incorporarà una còpia a aquest expedient i ho comunicarà a la persona interessada. El silenci administratiu tindrà caràcter desestimatori. Contra la resolució desestimatòria, que serà motivada, es podrà interposar recurs d’alçada davant de la direcció territorial d’Educació, Cultura i Esport corresponent, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa.

16.2. Amb la mateixa finalitat, quan es produïsca alguna de les circumstàncies descrites en el punt anterior, l’alumne o l’alumna, o els seus representants legals, podran renunciar a l’avaluació i qualificació d’una de les convocatòries o de les dues previstes per al mòdul o unitat formativa d’FCT.

La renúncia a l’avaluació i qualificació en alguna convocatòria del mòdul d’FCT implica, al seu torn, la renúncia en la mateixa convocatòria a l’avaluació i qualificació del mòdul professional de Projecte, si és el cas.

La sol·licitud perquè s’admeta aquesta renúncia es podrà efectuar durant tot el període previst per a la realització del mòdul o unitat formativa d’FCT.

El director o la directora del centre públic on conste l’expedient acadèmic de l’alumne o l’alumna resoldrà la petició en el termini de cinc dies hàbils i incorporarà una còpia de la resolució a aquest expedient.

Quan la resolució adoptada siga favorable, si l’alumne o l’alumna disposa d’una nova convocatòria per al mòdul d’FCT en el mateix curs acadèmic, l’equip docent podrà decidir si les hores efectuades fins al moment de la concessió de la renúncia a la convocatòria, amb un mínimde 100, li són comptabilitzades com a realitzades i, en conseqüència, només hauria de realitzar les hores que falten fins a completar les assignades a aquest mòdul professional. També podrà prendre aquesta decisió l’equip docent si la següent convocatòria de què disposa l’alumne o l’alumna correspon a un curs acadèmic posterior i es matricula en el mateix centre educatiu; si continuara els estudis en un altre centre, hauria de realitzar de nou el total d’hores atribuït al mòdul d’FCT.

16.3. Quan les activitats de recuperació d’un mòdul professional qualificat negativament en la convocatòria ordinària no puguen efectuar-se en període lectiu, el professor o la professora responsable d’aquest mòdul farà constar si considera que l’alumne o l’alumna està en condicions de realitzar autònomament les activitats planificades i afrontar amb possibilitats d’èxit l’avaluació extraordinària. En el cas que no siga així, l’alumne o l’alumna podrà decidir si es presenta a la prova de l’avaluació extraordinària o si, a fi de no esgotar el nombre màxim de convocatòries establides, renuncia per una sola vegada a la convocatòria.

16.4. Les raons que s’al·leguen per a la renúncia s’han de justificar sempre documentalment.

Data limite per a presentar la renúncia en 1º de ciclos: 1 de maig de 2020

Top