Estudios

ITINERARIS EDUCATIUS QUE OFEREIX L’IES PERE BOÏL DE MANISES

EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA
1r FPB
2n FPB
BATXILLERAT
Científic – Tecnològic
Humanitats i Ciències Socials
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Administració i Gestió
Activitats Comercials
Instal·lacions de Telecomunicacions
BATXILLERAT INTERNACIONAL
Científic – Tecnològic
Humanitats i Ciències Socials
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Administració i Finances
Comerç Internacional (presencial)
Comerç Internacional (distància)

ORGANITZACIÓ DE LES MATERIES I ASSIGNATURES DE EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATORIA

MATÈRIES 1r ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 16h
1. Biologia i Geologia 3h
2. Geografia i Història 3h
3. Llengua Castellana i Literatura 3h
4. Matemàtiques 4h
5. Primera Llengua Estrangera (triar una opció)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 8h
1. Educació Física 2h
2. Triar una matèria
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 
2h
3. Música 2h
4. Tecnologia 2h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. Valencià 3h
2. Triar una matèria addicional
Informàtica
Segona llengua estrangera
Educació plàstica i visual
Taller instrumentals
Cultura clàssica
 
2h
TUTORIA 1h
TOTAL 30 hores
MATÈRIES 2n ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 14h
1. Física i Química 2h
2. Llengua castellana i Literatura 3h
3. Matemàtiques 3h
4. Geografia i Història 3h
5. Primera llengua estrangera (triar unaopció)
ANGLÈS
FRANCÈS
 
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 10h
1. Educació física 2h
2. Educació plàstica i visual 2h
3. Música 2h
4. Tecnologia 2h
5. Triar una matèria
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 

2h

MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. Triar una matèria addicional:
Informàtica
Segona llengua estrangera
Cultura clàssica
 
 

2h

TUTORIA 1h
TOTAL 30h
MATÈRIES – 3r ESO Hores
MATÈRIES TRONCALS 17h
1. Física i Química 2h
2. Biologia i Geologia 2h
3. Geografia i Historia 3h
4. Llengua castellana y Literatura 3h
5. Matemàtiques (triar una opció)
orientades a les ensenyances aplicades
orientades a las ensenyances acadèmiques
 
4h
6. Primera Llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÉS
FRANCÉS
 
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 9h
1. Educació física 2h
2. Triar una matèria ( marcar amb X )
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
 
1h
3. Música 2h
4. Ed. Plàstica i Visual 2h
5. Triar una matèria específica addicional
Cultura clàssica
Francès
IAEE iniciació a la activitat emprenedora i empresarial
Tecnologia
 
2h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 6h
1. Valencià 3h
2. Triar una matèria addicional
Informàtica
Cultura clàssica
Francès
 
2h
TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores
ASSIGNATURES – 4t ESO (ENSENYANCES ACADÈMIQUES) Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1. Ciències socials. Geografia i Història 3h
2. Castellà: llengua i Literatura 3h
3. Primera Llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
ITINERARI ENSENYANCES ACADÈMIQUES 14h
1. Matemàtiques orientades a les ensenyances acadèmiques 4h
CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
2. Biologia i Geologia (3h) Biologia i Geologia (3h) Economia (3h) Economia (3h)
3. Física i Química (3h) Física i Química (3h) Llatí (3h) Llatí (3h)
4. Educació física 2h
5. Triar una assignatura
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
1h
ASSIGNATURES OPTATIVES (TRIAR-NE 2) 6h
CIENTÍFIC TECNOLÒGIC HUMANITATS CIÈNCIES SOCIALS
EPVA
TIC
2ª Llengua estrangera: Francés
Tecnologia
TIC
2ª Llengua estrangera: Francés
Filosofia
Cultura Clàssica
2ª Llengua estrangera: Francés
Filosofia
Música
2ª Llengua estrangera:Francés
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores
ASSIGNATURES – 4t ESO (ENSENYANCES APLICADES) Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1. Ciències socials. Geografia i Història 3h
2. Castellà: Llengua i Literatura 3h
3. Primera Llengua estrangera (Triar-ne una)
ANGLÈS
FRANCÈS
3h
ITINERARI ENSENYANCES APLICADES 10h
1. Matemàtiques orientades a les ensenyances aplicades 4h
2. Tecnologia 3h
3. Triar una assignatura:
Ciències aplicades a l’activitat professional
Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial
3h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 3h
1. Educació física 2h
2. Triar una Matèria ( marcar con X )
RELIGIÓ
VALORS ÈTICS
1h
ASSIGNATURAS OPTATIVES (TRIAR-NE 2) 6h
1. Triar una assignatura:
TIC
EPVA
Música
3h+3h
MATÈRIES LLIURE CONFIGURACIÓ 4h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura 3h
2. TUTORIA 1h
TOTAL 32 hores

ORGANITZACIÓ DE LES MATERIES EN BATXILLERAT

1r BAT LOMCE MODALITAT DE CIÈNCIES  Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1. Filosofia 3h
2. Llengua castellana i Literatura I 3h
3. Primera llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÈS I
FRANCÈS I
 3h
ITINERARI DE CIÈNCIES ITINERARI DE TECNOLOGIA 4h
Matemàtiques I Matemàtiques I 4h
OPCIÓ DEL BLOC DE TRONCALS 8h
1. Física i Química
2. Biologia i Geologia
1. Dibuix tècnic
2. Física i Química
 4+4h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 7h
1. Educació física 2h
2. Triar una matèria
RELIGIÓ
ANATOMIA APLICADA
CULTURA CIENTÍFICA
 
2h
3. Triar UNA Matèria (marcar per ordre 1ª – 2ª )
Dibuix artístic
Francès
Anàlisi musical I
TIC
Tecnologia industrial I 3h
MATÈRIES LlIURE CONFIGURACIÓ 4h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura I 3h
TUTORIA 1h
TOTAL 32h
1r BAT LOMCE MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Hores
BLOC D’ASSIGNATURES TRONCALS 9h
1.Filosofia 3h
2. Llengua castellana i Literatura I 3h
3. Primera llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÈS I
FRANCÈS I
 
3h
ITINERARI DE HUMANITATS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS 8h
 
Llatí I 4h
Grec I 4h
Matemàtiques APCS I
Economia
4h
4h
OPCIÓ BLOC TRONCALS 4h
Triar una matèria
HMC Història del mon contemporani
LU Literatura universal
 
4h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 7h
1. Educació física 2h
2. Triar una matèria
RELIGIÓ
ANATOMIA APLICADA
CULTURA CIENTÍFICA
 
2h
3. Triar una matèria (marcar per ordre 1ª – 2ª )
Dibuix artístic I
Francès
Anàlisi musical I
TIC tecnologies de la informació y comunicació
 
3h
MATÈRIES LIBRE CONFIGURACIÓ 4h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura I 3h
TUTORIA      1h
TOTAL 32h
2n BAT LOMCE MODALITAT DE CIÈNCIES Hores
MATÈRIES COMUNS 9h
1. Història d’Espanya 3h
2. Castellà: Llengua i Literatura II 3h
3. Primera llengua estrangera (triar una opció)
ANGLÈS II
FRANCÈS II
3h
ITINERARI DE CIÈNCIES ITINERARI DE TECNOLOGIA 4h
Matemàtiques II Matemàtiques II 4h
OPCIÓ DEL BLOC DE TRONCALS 8h
1. Química
2. Biologia
1. Química
2. Física
4+4h
MATÈRIES ESPECÍFIQUES 7h
Triar un matèria
1. CTM
2. Francès II
1. Dibuix tècnic 4+4h
3. Triar UNA Matèria (marcar per ordre 1ª – 2ª)
Dibuix artístic II
TIC II
Anàlisi musical II
Tecnologia industrial II 4+4h
MATÈRIES LlIURE CONFIGURACIÓ 4h
1. VALENCIÀ: Llengua i Literatura II 3h
TUTORIA 1h
TOTAL 33h
2n BAT LOMCE MODALITAT DE CIÈNCIES SOCIALS Hores
MATÈRIES COMUNS 9h
1. Història d’Espanya 3h
2. Castellà: Llengua i Literatura II 3h
3. Primera llengua estrangera (elegir una)
ANGLÈS II
FRANCÈS II
3h
ITINERARI DE HUMANITATS ITINERARI DE CIÈNCIES SOCIALS 4h
Llatí II Economia 4h
OPCIÓ DEL BLOC DE TRONCALS 8h
1. Grec II 2. Història de l’art 1. Matemàtiques
2. Geografia
4+4h
BLOC DE MATÈRIES ESPECÍFIQUES 8h
Triar una matèria
1. Història de la Filosofia
2. Francès II
Triar una matèria
1. CTM
2. Francès II
4+4h
Triar una matèria
1. Dibuix artístic II
2. TIC II
3. Anàlisi musical II
MATÈRIES LlIURE CONFIGURACIÓ 4h
Valencià: Llengua i Literatura II 3h
TUTORIA 1h
TOTAL 33h

Itineraris de Batxiller. Consideracions

Per triar les assignatures de modalitat cal considerar el batxiller com un conjunt global i tindre en compte que per cursar una assignatura II cal haver estudiat l’any anterior la part I.

Les assignatures estan distribuïdes en columnes formant itineraris coherents que garanteixen la màxima ponderació en les Proves d’Accés a la Universitat. Si un alumne vol estudiar alguna assignatura que no correspon al seu itinerari però que ocupa el mateix espai horari que la que deixa, podrà fer-ho justificant la pertinència de l’assignatura per al seu currículum i prèvia reunió del pares amb la coordinació de batxiller i la direcció d’estudis.

BATXILLERAT - INTERNACIONAL

Primer i Segon curs

El Batxiller Internacional es un programa que consisteix en dos anys al final dels quals l’alumne ha d’examinar-se per obtenir el títol que esta reconegut internacionalment.
Els alumnes cursen al mateix temps el batxillerat internacional i el LOMCE, obtenint al final les dues titulacions.

MODALITAT HUMANITATS MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS
Castellà NS
Anglès NM
Estudis matemàtics NM
Història NS
Llatí NM
Sistemes mediambientals NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
Castellà NS
Anglès NS
Matemàtiques NM
Història NS
Economia I empresa NM
Sistemes mediambientals NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
MODALITAT CIÈNCIES SALUT MODALITAT TECNOLOGIA
Castellà NM
Anglès NS
Matemàtiques NM
Química NS
Biologia NS
Geografia NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS
Castellà NM
Anglès NS
Matemàtiques NS
Química NM
Física NS
Geografia NM
Teoria del Coneixement
Monografia
CAS

CICLES FORMATIUS

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Venedor tècnic. Representant comercial. Orientador comercial. Orientador comercial. Promotor. Televenda. Venda a distancia. Tele operador. Informació/atenció al client. Caixer o re ponedor. Operador de contact center. Administrador de continguts online. Comerciant de tenda. Gerent de xicotet comerç. Tècnic en gestió de stocks i magatzem. Cap de magatzem. Responsable de recepció de mercaderies. Responsable de expedició de mercaderies. Tècnic en logística de magatzem. Tècnic de informació/atenció al client en empreses.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Màrqueting en la activitat comercial.

Gestió de compres.

Dinamització del punt de venda.

Processos de venda.

Aplicacions informàtiques per al comerç

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Gestió del xicotet comerç.

Tècniques de magatzem.

Venda tècnica.

Serveis d’atenció comercial.

Comerç electrònic.

Formació en Centres de Treball.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN ACTIVITATS COMERCIALS

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Comunicació empresarial i atenció al client.

Operacions administratives de compravenda.

Empresa i Administració.

Tractament informàtic de la informació.

Tècnica comptable.

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Operacions administratives de recursos humans.

Tractament de la documentació comptable.

Empresa en l’aula.

Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.

Formació en Centres de Treball.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador d’antenes. Instal·lador de sistemes de seguretat. Tècnic en xarxes locals i telemàtica. Tècnic en instal·lació i manteniment de xarxes locals. Instal·lador de telefonia. Instal·lador-muntador d’equips telefònics i telemàtics. Tècnic en instal·lacions de so. Instal·lador de megafonia. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Tècnic instal·lador-mantenidor d’equips informàtics. Tècnic en muntatge i manteniment de sistemes de radiodifusió.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Electrònica aplicada.

Equips microinformàtics.

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.

Instal·lacions elèctriques bàsiques.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Instal·lacions domòtiques.

Instal·lacions de megafonia i sonorització.

Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica.

Instal·lacions de radiocomunicacions.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en Centres de Treball.

 

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

Estar en possessió del títol de Batxiller LOE modalitats BCT ó BHCS; de batxiller LOGSE modalitats: BCNS o BHCS. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, o BL; o haver superat qualsevol opció de COU. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE). Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el Preu superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors. Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Economia de l’Empresa (LOE) o Economia i Organització d’Empreses (LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any en curs i superar la corresponent prova d’accés.

Si s’acredita estar en possessió d’un títol de Tècnic relacionat amb aquell al qual es desitja accedir, el requisit d’edat per a la realització de la prova serà tindre díhuit anys, o complir-los durant l’any en curs.

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Treballaràs com a:

Administratiu d’oficina o despatx professional, Administratiu comercial, Administratiu de Gestió i de Personal. Comptable. Administratiu de Banca i Institucions Financeres. Responsable de Tresoreria. Responsable de Mitjans de Pagament. Responsable de Cartera. Responsable de Valors. Responsable d’estranger. Administratiu d’Administració Pública. Tècnic en gestió de cobraments. Auxiliar d’Auditoria. Agent comercial d’assegurances i bancs i institucions financeres. Gestors administratius.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials;   Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa

Ofimàtica i procés de la informació.

Procés integral de l’activitat comercial.

Comunicació i atenció al client

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Gestió de recursos humans

Gestió financera

Comptabilitat i fiscalitat

Gestió logística i comercial

Simulació empresarial

Anglès

Formació en Centres de Treball

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL

Treballaràs com a: Tècnic en comerç exterior. Tècnic d’operacions exteriors (banca). Tècnic en logística. Tècnic en administració del comerç internacional. Tècnic en transport internacional. Tècnic de compres. Tècnic de vendes. Tècnic en màrqueting internacional. Tècnic en emmagatzematge de productes.

Continuïtat amb altres estudis: Diplomatures en: Biblioteconomia i Documentació; Ciències Empresarials;   Educació Social; Estadística; Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals, Treball Social, Turisme, Mestre (totes les especialitats); Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses; Llicenciat en Dret; Llicenciat en Economia.

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Transport internacional de mercaderies.

Gestió econòmica i financera de la empresa

Logística d’emmagatzematge.

Gestió administrativa del comerç internacional.

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Sistema d’ informació de mercats

Màrqueting internacional

Negociació internacional

Financiació internacional

Mitjans de pagaments internacional

Comerç digital internacional.

Top